Erhållande av finskt medborgarskap

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kans/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap. En utlänning kan få finskt medborgarskap efter att ha bott sex år i Finland. Erhållande av finskt medborgarskap är också möjligt om den utländska personen bott tre år i Finland tillsammans med en finsk make/maka. Finskt medborgarskap kan erhållas med ansöknings- eller anmälningsförfarande, men denna uppgift finns inte i Statistikcentralens material. Finskt medborgarskap som erhållits i samband med födseln ingår inte i statistiken.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns befolkningsuppgifter om personer som fått finskt medborgarskap efter ålder, kön, civilstånd, modersmål, tidigare medborgarskap, födelsestat och vigselår. Dessa befolkningsuppgifter fås i enlighet med situationen dagen då medborgarskapet beviljats. Om personen har dubbelt medborgarskap och det andra medborgarskapet är finskt, statistikförs han eller hon som finsk medborgare. I statistiken ingår inte de personer som vid beviljandet av medborgarskapet är fast bosatta i utlandet.

Klassificeringar

Uppgifterna är tillgängliga med olika områdesindelningar som baserar sig på kommunindelningen. Medborgarskap, födelsestat och språk har fr.o.m. år 1999 klassificerats enligt ISO-standard. En klassificeringsversion som lämpar sig för statistikföring av medborgarskap har gjorts i befolkningsstatistiken. Innan dess användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern indelas i 1- eller 5-årsgrupper.

Klassificeringar enligt landskap och statistiska kommungrupper har använts sedan år 1997. Innan dess användes län istället för landskap och kommunform istället för statistiska kommungrupper. Sedan statistiken för år 1999 har man använt den områdesindelning som trätt i kraft i början av kalenderåret efter statistikåret. Uppgifterna om de kommuner som sammanslagits vid årsskiftet kan fr.o.m. år 2003 produceras på beställning med den indelning som varit i kraft just före sammanslagningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Finlands befolkningsstatistik baserar sig på Befolkningsregistrets befolkningsdatasystem. Utlänningsverket fattar beslut om beviljande av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in uppgifterna om besluten i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem levererar uppgifterna till Statistikcentralen.

Uppdateringsfrekvens

Den slutliga statistiken publiceras en gång om året i maj.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga statistiken för kalenderåret färdigställs i maj följande kalenderår om inte annat nämns. De preliminära uppgifterna om personer som fått finskt medborgarskap erhålls ur Statistikcentralens statistik över befolkning och dödsorsaker. Den slutliga statistiken över finskt medborgarskap publiceras på Statistikcentralens webbsidor i maj och i papperspublikationen ”Befolkningsförändringar” i december.

Tidsserie

Uppgifter om de personer som erhållit finskt medborgarskap kan produceras ur transaktionsuppgifterna i elektronisk form fr.o.m. år 1987. Årliga uppgifter om antalet personer som erhållit finskt medborgarskap är tillgängliga fr.o.m. år 1931.

Nyckelord

dubbelt medborgarskap, medborgarskap, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kans/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.04.2020