Handelns bokslutsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/katipa/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde: Handel
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Handelns bokslutsstatistik beskriver hur resultatet av handelns olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur. Variablerna är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal, som beräknats på basis av dem.

Uppgiftsinnehåll

Statistikenhet är ett självständigt affärsföretag. Materialet omfattar inte koncerner eller företagens arbetsställen. Statens affärsverk ingår i materialet. Ämnesområdet omfattar inte heller den offentliga sektorns myndighetsenheter samt icke-vinstsyftande samfund. Individualiserande kod är företags- och organisationsnumret, dvs. FO-numret.

Materialet omfattar resultat- och balansräkningsuppgifter, specifikationsuppgifter för intäkter och kostnader, specifikationsuppgifter för balansräkningen, exportuppgifter, tillägg och minskningar av anläggningstillgångar, antalet anställda, löner och sociala kostnader. Dessutom omfattar materialet primär- och klassificeringsuppgifter om företagen, som erhålls ur Statistikcentralens företagsregister.

Av materialet produceras nyckeltal efter näringsgren och statistik som beskriver resultat- och balansräkningsuppgifter samt strukturuppgifter.

Eftersom materialet omfattar uppgifter på enhetsnivå som beskriver affärsverksamheten, gäller de allmänna sekretessbestämmelserna för användning och utlämnande av material. Den statistik som sammanställts på basis av materialet är offentlig, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera uppgifter om enskilda företag.

Klassificeringar

Näringsgrensindelning TOL 2002, TOL 2008, storleksindelning, institutionell sektorindelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Materialet omfattar heltäckande uppgifter om nästan alla affärsföretag inom handelns alla näringsgrenar. Uppgifterna samlas in dels direkt från företagen dels genom utnyttjande av skatteförvaltningens näringsskattematerial och Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Urvalet vid den direkta insamlingen av uppgifter har definierats efter omsättning och antalet anställda med indelning efter näringsgren. Resultat- och balansräkningsuppgifterna för mindre företag och de företag som inte besvarat enkäten fås ur de administrativa materialen och övriga uppgifter imputeras genom användning av administrativa material, uppgifter ur företagsregistret och uppgifter från den egna enkäten. Företagens klassificeringsuppgifter samlas huvudsakligen in ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifter färdigställs den andra veckan i juni året efter statistikåret. De slutliga bokslutsuppgifterna blir klara 14 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Bokslutsstatistiken har sammanställts sedan år 1974.

Nyckelord

anläggningstillgångar, balansräkningar, bilhandel, bokslut, detaljhandel, företag, förädlingsvärde, handel, investeringar, lönsamhet, näringsgrenar, omsättning, parti- och detaljhandel, partihandel, personal, resultaträkningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/katipa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2014