Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kkt/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain kuvaa Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä Manner-Suomessa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti. Tilaston tietoja käytetään kunnallistalouden neljännesvuosiseurantaan, kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilaston lähtötietoina sekä EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston, EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon ja Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportoinnin (EDP) lähdetietoina.

Tietosisältö

Kuntien talouden neljännesvuositilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma- ja investointiosista sekä kuntien ja kuntayhtymien veloista ja eräistä saamisista vuosineljänneksittäin. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetään taloustoimien luokituksena kunnallistalouden tulo- ja menolajiluokitusta (Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset ja Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille, Suomen Kuntaliitto).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Perustuu otokseen. Tiedot kootaan otoskunnista ja -kuntayhtymistä www-lomakkeella. Menetelmistä kerrotaan tarkemmin laatuselosteessa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin kaksi kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tietoja on koottu vuodesta 2013 alkaen.

Asiasanat

julkinen sektori, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, tulot, verotulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kkt/yht.html


Päivitetty 14.12.2016