Kultur

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klt/index_sv.html
Ämnesområdet: Kultur och massmedier
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, utövande och konsumtion inom olika konst- och kulturområden. En samlingspublikation Kulttuuritilasto – Cultural Statistics utges vartannat år. Dessutom utarbetas olika statistikrapporter och specialutredningar om aktuella ämnen. En del av tabellmaterialet publiceras också på Statistikcentralens webbsidor. statistiska översikten över den finländska kulturen. Statistiken utkommer vartannat år.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller information om produktion, spridning, förmedling och konsumtion samt finansiering av kultur. Innehållet omfattar språk- och kulturminoriteter, kulturarv och -turism, olika konstformer, konst- och kulturarbetskraft, utbildning inom kultur, kulturevenemang, kulturhus och -centrer, kulturdeltagande och ekonomi inom kulturen. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Flera olika klassificeringar, såsom konstområde, näringsgren, yrke, ålder, kön, utbildningsnivå, kommun och landskap.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen, kulturinrättningar och -organisationer samt från ett flertal andra källor. Statistikcentralens interna datakällor är bl.a. fritidsundersökningen, tidsanvändningsundersökningen, nationalräkenskaperna, utbildningsstatistiken, konsumtionsundersökningen, statistiken över kommunernas ekonomi och verksamhet, sysselsättningsstatistiken, arbetskraftsundersökningen, statistiken över befolkningsstrukturen och företagsregistret. Externa data- och statistikkällor är bl.a. undervisningsministeriet, Centralkommissionen för konst, Informationscentralen för teater i Finland, Museiverket, Finlands Förlagsförening, Nationalbiblioteket, Finlands filmstiftelse, Finlands Symfoniorkestrar rf., Finlands skiv- och videoproducenter SVP rf samt Finland Festivals. En liten del av uppgifterna samlar man själv in (t.ex. mässor inom konst- och kulturområdet, film- och fotocentrer, kulturhus och -centrer, kulturtidningar). Källorna är noggrant angivna i tabellerna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Tabellerna uppdateras kontinuerligt i databanken på webben, som bara används internt av ansvarsområdet. Ett mindre urval kulturstatistik finns på Statistikcentralens webbsidor i den avgiftsfria StatFin-tjänsten och som Excel-tabeller.

Färdigställs eller offentliggörs

En samlingspublikation utges vartannat år, publikationen över kulturstatistik på regional nivå med 2–3 års mellanrum. Däremellan utges specialrapporter om olika teman samt artiklar. Internettabellerna uppdateras kontinuerligt.

Tidsserie

Tabellernas tidsserier varierar (de längsta fr.o.m. 1930-talet, vanligen fr.o.m. 1980–1990-talet).

Nyckelord

amatörteatrar, antikvariat, antikvitetsaffärer, antikvitetsauktioner, antikvitetsföremål, arkiv, barnkulturcentra, bibliotek, bildkonst, bildkonstskolor, bokhandlar, böcker, dans, examina inom kulturbranschen, filmcentra, filmer, formgivning, fotoaffärer, fotograficentra, föreningshus, gallerier, grundläggande konstundervisning, hantverks- och konstindustri, konserter, konst, konstauktioner, konstföremål, konsthandel, konsthandlar, konstintressen, konstmarknad, konstuniversitet, kultur, kulturanslag, kulturarbetskraft, kulturarv, kulturbidrag, kulturbokföring, kulturcentra, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturföretag, kulturintressen, kulturläroinrättningar, kulturnäringar, kultursektor, kulturservice, kulturstiftelser, kulturtidskrifter, kulturturism, kulturutbildning, kulturutgifter, kulturyrken, körer, litteratur, ljudinspelningar, minoriteter, minoritetskulturer, museer, musik, musikaffärer, musikinstitut, opera, orkestrar, radiostationer, regionala anscentra, regionala konstkommissioner, regionala operor, statsstöd, studerande inom kulturbranschen, teater, utgivare, utgivare av dagstidningar, utgivare av ljudinspelningar, utgivare av tidskrifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 19.10.2021