Tingsrätternas avgöranden i brottmål

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/koikrr/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över brottmål beskriver brottmål som under året varit anhängiga och avgjorts av tingsrätterna. Statistiken förs efter tingsrätt och arten av mål eller ärende. Brottmålen anhängiggörs i regel när åklagaren tillställer tingsrättens kansli en skriftlig stämningsansökan. I undantagsfall kan åklagaren också själv lämna stämningen och målet anhängiggörs när stämningen har delgivits svaranden. De flesta brottmålsrättegångar gäller trafikförseelser, av vilka nästan hälften har rubriceringen grovt rattfylleri. Rättegångar gällande egendomsbrott är näst vanligast.

Uppgiftsinnehåll

Antalet brottmål som avgjorts i tingsrätterna, den tid som avgörandet tagit, avgörandets art, sammansättning vid avgörande, anhängiggjorda mål efter typ av brott och efter domstol. Beträffande anhängiggjorda mål beskrivs antalet sammanslagna, uppskjutna och återförvisade mål. När det gäller mål och ärenden som registrerats i systemet Sakari finns det också uppgifter om den tid som förundersökning, åtalsprövning och hela straffprocessen tagit – från gärningsdagen till tingsrättens avgörande.

Klassificeringar

Tingsrättskoder, Brottsnomenklatur (tresiffernivå).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Ärendehanteringssystemet Sakari för åklagare och tingrätternas brottmål, som förmedlas av justitieförvaltningens datateknikcentral.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De slutliga uppgifterna utges i maj året efter statistikåret.

Tidsserie

Statistik finns tillgänglig fr.o.m. 1978.

Nyckelord

brottmål, domstolar, tingsrätter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/koikrr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.02.2016