Konkurssit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/konk/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan konkurssitilastoissa kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.

Kalenterivuoden ensimmäinen konkurssihakemus tilastoidaan vireille pantuna konkurssina. Kalenterivuonna saapuneet samaa yritystä, yhteisöä tai luonnollista henkilöä koskevat muut hakemukset näkyvät tilastoissa ainoastaan loppuun käsitellyissä asioissa.

Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea konkurssiin useiden eri velkojien toimesta. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen konkurssien määrä.

Alueelliset tiedot konkurssitilastoissa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään myöskin yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kotikunnan perusteella. Muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Uhanalaisilla työpaikoilla tarkoitetaan työpaikkojen määrää niissä yrityksissä, joita on haettu konkurssiin.

Tietosisältö

Tilasto käräjäoikeuksissa vireille pannuista ja päättyneistä konkursseista. Keskeisintä tietoa tilastossa ovat vireille pantujen konkurssien määrät kuukausittain toimialan, maakunnan sekä henkilökunnan määrän mukaan. Loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten keskeisiä tietoja ovat hakemusten ratkaisut käräjäoikeuksittain ja toimialoittain. Tiedot eivät ole julkisia, tietojärjestelmät sisältävät yksittäisiä tietoja (mm. yritysten nimiä), jotka eivät ole julkisia.

Käytetyt luokitukset

Maakunta, kunta, tuomioistuin, Tilastokeskuksen toimialaluokitus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta kuukausittain tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista konkurssihakemuksista. Aineisto on kokonaisaineisto.

Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, joka otettiin käyttöön 1.12.1993. Tilastokeskuksessa konkurssiin haettuun yritykseen tai yrittäjään yhdistetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä sitä kuvaavat taustatiedot, kuten toimipaikka, toimiala ja henkilökunnan määrä.

Päivitystiheys

Vireille pannut konkurssit 12 kertaa vuodessa. Loppuun käsitellyt konkurssit kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vireille tulleiden asioiden tilastot julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä vireilletulokuukauden päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan 4,5 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä

Aikasarja

Vireille pannut konkurssit kuukausittain vuodesta 1986 alkaen.

Asiasanat

konkurssi, toimialat, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/konk/yht.html


Päivitetty 16.09.2011