Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koulutuksen talous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kotal/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja. Koulutuksen taloustilasto laatii koulutusjärjestelmän kustannustiedot kansallisten luokittelujen lisäksi myös kansainvälisten luokitusten ja käsitteistöjen mukaisesti mahdollistaen niiden kansainvälisen raportoinnin ja vertailun. Tiedot laaditaan kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:in ja kansainvälisten organisaatioiden (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-koulutustilastokyselyn mukaisilla rajauksilla ja määrittelyillä. Tiedot saadaan pääosin hallinnollisista rekistereistä. Tiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja kunnallisen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen opetuksen valtionosuusjärjestelmää varten. Yliopistojen tiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja tutkimustilastojen keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opintoetuustilastoista. Tiedot ovat julkisia.

Tietosisältö

Koulutuksen taloustilasto sisältää tietoja koulutusjärjestelmän kustannuksista jaoteltuna koulutussektorien ja koulutusasteiden mukaan. Kustannustilasto laaditaan vuosittain. Kansainvälisten organisaatioiden UOE (Unesco, OECD, Eurostat) koulutustilastokyselyn mukaiset koulutusjärjestelmän kustannustiedot laaditaan samoin vuosittain. UOE-kyselyn tiedot annetaan kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:in luokittelujen mukaisesti. Tietojärjestelmä on Excel-taulukkomuodossa.

Käytetyt luokitukset

Tilastokeskuksen koulutusluokitus, kansainvälinen ISCED-koulutusluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot saadaan pääosin hallinnollisista rekistereistä. Valtaosa tiedoista saadaan Opetushallituksen valtionosuustiedonkeruuseen perustuvasta koulukustannusrekisteristä, joka sisältää mm. esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä kansalaisopistojen, kansanopistojen, musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kustannus- ja suoritetietoja. Tiedot on kerätty kunnilta ja oppilaitoksilta valtionosuusjärjestelmän ylläpito- ja seurantatietoina.

Lisäksi tietoja saadaan KELA:n opintotukikeskukselta (opintotukitiedot), valtion keskuskirjanpidosta (mm. yliopistolaitoksen kustannukset), STAKESilta sekä Tilastokeskuksen kuntien talous ja toimintatilastosta ja tiede, teknologia ja tutkimustilastoista. Pieni osa tiedoista kerätään suoraan oppilaitoksilta ja opetusta antavilta instituutioilta.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot annetaan kansainvälisille organisaatioille ja julkaistaan kansallisesti noin puolentoista vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Koulutussektorittaisia kustannustietoja on vuoden 1995 tiedoista alkaen. Kustannustietoja on myös aikaisemmilta vuosilta, mutta ne eivät ole täysin vertailukelpoisia myöhempiin vuosiin verrattuna.

Asiasanat

koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, oppilaitokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kotal/yht.html

Lisätietoja

Tietoja myös kansainvälisissä koulutustilastojulkaisuissa esim. OECD:n Education at a Glance -julkaisussa ja Eurostatin koulutustilastojulkaisuissa.


Päivitetty 23.11.2011