Utbildningsekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kotal/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över utbildningsekonomi omfattar hela utbildningssystemets ekonomi och uppgifter om kostnader. Uppgifterna om kostnaderna för utbildningssystemet finns såväl efter nationella klassificeringar som internationella begrepp och klassificeringar, vilket gör det möjligt att rapportera och jämföra uppgifter internationellt. Uppgifterna produceras med hjälp av begränsningarna och definitionerna i den internationella utbildningsklassificeringen ISCED och de internationella organisationernas (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-utbildningsstatistikenkät. Uppgifterna tas huvudsakligen ur administrativa register. De baserar sig på uppgifter som Utbildningsstyrelsen har samlat in om de läroanstalter som ingår i statsandelssystemet för undervisningsväsendet och, för den kommunala förskole- och grundundervisningens samt gymnasieutbildningens del, på den separata datainsamling som Statistikcentralen gjort i samband med statistiken över kommunernas ekonomi för statsandelssystemet. Uppgifterna om universitet baserar sig på statens centrala bokföringsmaterial och på de uppgifter som Statistikcentralens enhet för vetenskap, teknologi och forskning samlat in. Uppgifterna över statens studiestödsutgifter är ur FPA:s statistik över studieförmåner. Uppgifterna är offentliga.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över utbildningsekonomi omfattar uppgifter om kostnaderna för utbildningssystemet efter utbildningssektor och utbildningsnivå. Statistiken framställs årligen. Kostnadsuppgifter på basis av de internationella organisationernas UOE (Unesco, OECD, Eurostat) enkät för utbildningsstatistik sammanställs likaså årligen. Uppgifterna i UOE-enkäten ges enligt den internationella utbildningsklassificeringen ISCED:s klassificeringar. Datasystemet är i Excel-format.

Klassificeringar

Statistikcentralens utbildningsklassificering, den internationella ISCED-utbildningsklassificeringen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna tas huvudsakligen ur administrativa register. Merparten av uppgifterna erhålls ur Utbildningsstyrelsens register över utbildningskostnader som bygger på insamlingen av uppgifter om statsandelar. Registret innehåller kostnads- och utbetalningsuppgifter om bl.a. förskole- och grundutbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning samt uppgifter om medborgarinstitut, folkhögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscentrer samt yrkesinriktade vuxenutbildningscentrer. Uppgifterna har samlats in från kommuner och läroanstalter i form av uppgifter om upprätthållande och uppföljning av statsandelssystemet.

Mera information erhålls från FPA:s studiestödscentral (uppgifter om studiestöd), statens centrala bokföring (bl.a. kostnader för universitetsväsendet), STAKES och Statistikcentralens statistik över kommunernas ekonomi och verksamhet samt statistik över vetenskap, teknologi och forskning. En liten del av uppgifterna samlas in direkt från läroanstalterna och de institutioner som ger undervisning.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna ges till internationella organisationer och de publiceras skriftligt omkring ett och ett halvt år efter statistikårets utgång.

Tidsserie

Kostnadsuppgifter efter utbildningssektor finns fr.o.m. uppgifterna för år 1995. Kostnadsuppgifterna finns också för tidigare år, men de är inte helt jämförbara i förhållande till senare år.

Nyckelord

läroinrättningar, utbildning, utbildningskostnader, utbildningsutgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kotal/yht_sv.html

Mera information

Uppgifter finns också i internationella publikationer med utbildningsstatistik, t.ex. i OECD:s publikation Education at a Glance och Eurostats publikation med utbildningsstatistik.


Senast uppdaterad 23.11.2011