Löner inom kommunsektorn

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ksp/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.

Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Uppgifterna baserar på Statistikcentralens enkät om månads- och timlöner, för vilken kommunerna och samkommunerna årligen lämnar uppgifter om anställningsförhållande och löner för de anställningsförhållandens del som gäller den första vardagen i oktober.

Uppgiftsinnehåll

Anställnings- och löneuppgifter för anställda inom kommunsektorn (kommuner och samkommuner) samt klassificeringar i anslutning till dem. Uppgifter om löntagare är bl.a. kön, ålder, yrke och utbildning. Uppgifter om arbetsgivare och arbetsplats är bl.a. verksamhetsenhet och dess läge samt näringsgren.

Månadsavlönade

Uppgifter om anställningsförhållande är bl.a. heltids-/deltidsanställning, ordinarie/visstidsanställning, yrke och utbildning. Uppgifter om arbetstid är arbetstidsbestämmelser, veckoarbetstid, anställningstid och semesterdagar. Lönebegrepp är bl.a. grundlön, inkomst för ordinarie arbetstid och totallön.

Timavlönade

Uppgifter om anställningsförhållande är bl.a. heltids-/deltidsanställning, ordinarie/visstidsanställning, löneform och löneklass. Uppgifter om arbetstid är arbetade timmar, anställningstid och semesterdagar. Lönebegrepp är grundtimlön, medeltimlön för ordinarie arbetstid och den totala medeltimlönen.

Uppgifterna är i huvudsak offentliga, men alla uppgifter på enhetsnivå är sekretessbelagda. Löneuppgifter publiceras bara ifråga om grupper på minst sex personer. Av datasekretesskäl finns det löneuppgifter beträffande enskilda kommuner och samkommuner i begränsad omfattning.

Klassificeringar

De mest använda klassificeringarna är den allmänna yrkesklassificeringen, utbildningsklassificeringen och förvaltningsområden, avtalsbransch, kommunform, de regionala klassificeringarna och näringsgren.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen gör årligen förfrågningar hos alla kommuner och samkommuner om anställningsförhållanden och löneuppgifter gällande de anställningsförhållanden som var i kraft den 1 oktober. Uppgifterna erhålls i elektronisk form via internet ur kommunernas och samkommunernas löneräkningsdatasystem. Via datainsamlingssystemet får arbetsgivarna också statistik i form av återrapporter för att arbetsgivarna själv skall kunna kontrollera att uppgifterna är riktiga.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen i april/maj.

Tidsserie

Statistikuppgifter finns tillgängliga om kommunsektorns månadsavlönade i enhetlig form från år 1975. Statistiken över kommunsektorn finns beskriven som filer för åren 1975, 1980, 1985 och fr.o.m. 1990 framåt.

Nyckelord

inkomstnivå, kommuner, kommunsektorn, löner, löntagare, offentliga sektorn, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ksp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.09.2011