Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2015 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.

Uppgiftsinnehåll

Statistikcentralens databastabeller för konjunkturindikatorn för produktionen består av tidsserier för tre huvudnäringsgrenar och för hela ekonomin. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Tre huvudnäringsgrenar: primärproduktion, förädling och tjänster.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Vid beräkningen av näringsgrensuppgifter används i första hand värdedata. Genom att deflatera värde-data med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas med hjälp av den s.k. .annual overlap till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Denna metod är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används inom kvartalsräkenskaperna.

De källmaterial som används vid beräkningen av konjunkturindikatorn för produktionen är till stor del identiska med materialet i kvartalsräkenskaperna. Beräkningen genomförs på näringsgrensindelningens 2-siffernivå. Insatsförbrukningen uppskattas inte skilt för sig, utan beräkningen baserar sig på produk-tionsindikatorer. Som uppgiftskällor för industrin, liksom för privata tjänster, används huvudsakligen preliminära uppgifter om omsättningsindex. Som källuppgift för offentliga tjänster används preliminära uppgifter om lönesummaindex. Som prisuppgifter används producentpris- och förtjänstnivåindex. Källmaterial för primärproduktionen är enhetsuppgifter om mottagen mjölk vid mejerierna, slakteri- och skördestatistik och uppgifter om kommersiell avverkning samt motsvarande uppgifter om pris per enhet.

När det gäller tidsseriehistorien görs riktmärkning (benchmarking) till den del kvartalsräkenskaper har publicerats. Syftet med denna metod är att förbättra statistikens kvalitet, vilket motiveras av att kvar-tals- och årsräkenskapernas uppgiftskällor är mer heltäckande än de som konjunkturindikatorn baserar sig på. Överlag har det ansetts lämpligt att använda sig av riktmärkningsmetoder för att bättre kunna utnyttja informationen i kvartals- och årsräkenskaperna och på så sätt skapa en koherent bild av den historiska ekonomiska utvecklingen. Riktmärkningen av konjunkturindikatorns tidsseriehistoria utförs med hjälp av kvartalsräkenskapernas förädlingsvärdeserier. Då följer tidsseriehistorian för konjunktur-indikatorn utvecklingen av kvartals- och årsräkenskaperna. Trots riktmärkningen kan konjunkturindika-torn dock inte betraktas som en indikator för direkt prognostisering av förädlingsvärdet. Det görs ingen uppskattning av insatsförbrukningen och riktmärkningen omfattar inte de allra senaste månaderna efter-som dessa ingår i kvartalsräkenskapernas ännu opublicerade kvartalsuppgifter, utan värdena för dessa förs in i tidsserien med ändring enligt produktionsindikatorerna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Konjunkturindikatorn för produktionen offentliggörs omkring 45 dagar efter utgången av månaden. Exaktare publiceringsdatum: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/tjulk_sv.html

Tidsserie

En tidsserie finns tillgänglig fr.o.m. år 1996.

Nyckelord

index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.11.2021