Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktt/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Tilastossa on tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kustannuksista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista sekä toiminnasta.

Tietosisältö

Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot. Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen perustiedot kootaan tehtävittäin meno- ja tulolajeittain sekä vara- ja velkalajeittain. Tilastovuodesta 1993 lähtien Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot sisältävät kuntien sosiaalitoimen toimintatietoja ja joitakin muita toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja. Tilastoissa on lisäksi joitakin asukasluku- ja verotustietoja ja kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Tilastot tehdään kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, Manner-Suomi, maakunta ja kunta. Kuntayhtymien osalta kuntayhtymätyypeittäin. Tilastoissa käytetään taloustoimien luokituksena kunnallistalouden tehtäväluokitusta sekä tulo- ja menolajiluokitusta (Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset ja Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille, Suomen Kuntaliitto).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kootaan kaikista kunnista ja kuntayhtymistä www-, paperi- tai levykelomakkeella. Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien tiedot kerää Ålands statistik- och utredningsbyrå. Terveydenhuollon toimintatiedot kerää Stakes.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien edellisen vuoden tilinpäätöksistä ( tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja taseet) ovat saatavilla kesäkuun alkupuolella. Kuntien talous ja toiminta – kunnittaisia tietoja- julkaisu ilmestyy marraskuussa ja kuntien talous ja toiminta –yhteenvetojulkaisu joulukuussa. Kuntayhtymien talous julkaisu ilmestyy vuoden lopussa.

Aikasarja

Erilaisten muutosten (kirjanpito-, valtionosuusjärjestelmän muutokset, tilastointimuutokset) vuoksi yhtenäistä aikasarjaa ei ole. Kuntien taloustilaston vuosittaisia tietoja on saatavissa sähköisessä muodossa vuosilta 1975-1992, 1993-1996 ja vuodesta 1997 eteenpäin. Kuntayhtymien taloustilaston vuosittaisia tietoja on saatavissa vuosilta 1993-1996 ja vuodesta 1997 eteenpäin.

Asiasanat

investoinnit, julkinen sektori, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, tilinpäätös, tulot, tuloveroprosentti, verotulot, veroäyri

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktt/yht.html


Päivitetty 14.12.2016