Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Levnadsförhållanden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.

Undersökningen är en urvalsundersökning vars uppgifter samlas in genom telefonintervjuer, med hjälp av hushållens kvitton och ifyllda dagböcker samt ur administrativa registermaterial. Fr.o.m. år 1966 gjordes konsumtionsundersökningar regelbundet med fem års intervaller ända till år 1990. Under åren 1994–1996 färdigställdes konsumtionsundersökningen årligen. Efter det har konsumtionsundersökningar genomförts åren 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016.

Avgiftsfria PX-Web databaser och den avgiftsbelagda sammanslaget servicedata finns tillgängligt i fråga om konsumtionsundersökningarna för åren 1985, 1990, 1994–96, 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016. Vid behov framställer Statistikcentralen statistik på basis av uppgifterna utgående från kundernas behov.

Uppgiftsinnehåll

Konsumtionsundersökningen innehåller uppgifter om hur hushållen använder sina pengar för olika ändamål (t.ex. mat, transport) under ett år. Dessutom finns det en mängd information om hushållens sammansättning och aktiviteter, innehav av kapitalvaror, boendeförhållanden samt inkomster. Skilda data finns att få från: a) uppgifter om mängderna livsmedel som hushållen köper hem, b) emission av växthusgas, som orsakas av hushållens konsumtion, c) service avstånd från hemmet och d) fördelar som erhålls vid användningen av samhälleliga tjänster.

Statistikuppgifterna är offentliga, men primärmaterialet är sekretessbelagt. Ur datasystemet produceras material i icke-identifierbar form och för användningen av det behövs särskilt tillstånd.

Klassificeringar

Konsumtionsutgifterna har klassificerats efter den nationella klassificeringen COICOP-HBS (omkring 900 benämningar). Huvudgrupper är livsmedel, drycker och tobak, kläder och skodon, boende och energi, möbler och utrustning, hälsa, transport, datakommunikation, kultur och fritid, utbildning, hotell, restauranger och kaféer samt diverse varor och tjänster.

Statistikuppgifter är tillgängliga om hushållens konsumtionsutgifter bl.a. efter regionindelningar (t.ex. NUTS2), hushållstyp, hushållets storlek och sammansättning, inkomstklassificeringar, referenspersonens socioekonomiska ställning och ålder.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Undersökningen är en urvalsundersökning, där undersökningsmaterialet år 2016 bestod av 3 673 hushåll. Uppgifterna samlas in genom intervjuer, med hjälp hushållens kvitton och ifyllda dagböcker samt ur administrativa register. I samband med intervjun utreds hushållets bakgrundsfakta samt bl.a. dess innehav och inköp av kapitalvaror och boendekostnader. Under två veckor efter intervjun för hushållen bok över sina konsumtionsutgifter och sparar kvittona på alla sina utgifter. Uppgifter om utbildning och inkomster fås ur register.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Följande datainsamling genomförs år 2020 eller 2021.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna är tillgängliga omkring ett år efter utgången av statistikåret. T.ex. de preliminära uppgifterna om konsumtionsundersökningen år 2016 publicerades den 28 december 2017 och databastabellerna i mars 2018.

Tidsserie

Uppgifter samlades för första gången in år 1966. Efter det har undersökningen gjorts åren 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2012 och 2016. På basis av undersökningarna åren 1966-1990 och åren 1985−2016 har det bearbetats tidsseriematerial vilkas uppgifter är jämförbara.

Nyckelord

boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktiga varor, välfärdstjänster

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.09.2020