Internationell prisjämförelse

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvhv/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperInkomst och konsumtion
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som ger priset på en korg med varor i två olika länder så att priset är exakt detsamma omräknat till en gemensam valuta. Med köpkraftspariteten mäter man pengarnas värde inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.

Uppgiftsinnehåll

Statistikcentralen samlar in nationella prisuppgifter för internationella undersökningar om prisjämförelser, vars huvudsakliga mål är att producera s.k. köpkraftspariteter. Med köpkraftspariteter försöker man ge möjligheter till reella jämförelser av BNP-volymer mellan de länder som deltar i programmet. Den indexserie som beskriver den totala prisnivån för privat konsumtion bygger i resp. land på prisundersökningar koordinerade av Eurostat och OECD. OECD uppdaterar resultaten av de färskaste prisjämförelserna med inflations- och valutakursförändringarna för beskrivning av resp. tidpunkt. Uppgifterna om de affärer vars priser insamlas, prisuppgifterna samt de detaljerade uppgifterna om förnödenheterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Statistiken baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram European Comparison Programme (ECP). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, fem kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM), Montenegro, Turkiet och Serbien), länderna i Västra Balkan (Albanien och Bosnien-Hercegovina) och tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I varje land svarar de nationella statistikbyråerna för den egna nationella datainsamlingen.

Klassificeringen i programmet för köpkraftspariteter bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95).

När det gäller den privata konsumtionen tillämpas COICOP-klassificeringen. Den privata konsumtionen indelas på följande sätt:

 1. Livsmedel och alkoholfria drycker
 2. Alkoholhaltiga drycker och tobak
 3. Kläder och skodon
 4. Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen
 5. Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden
 6. Hälsovård
 7. Transport
 8. Kommunikationer
 9. Rekreation och kultur
 10. Utbildning
 11. Restauranger och hotell
 12. Diverse varor och tjänster

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

I programmet för köpkraftspariteter samlar Eurostat och OECD årligen in uppgifter om de nationella priserna och utgifterna. Resultaten på hela BNP-nivån (köpkraftsparitet, prisnivåindex samt reella volymjämförelser för olika aggregat) räknas sålunda för varje år. Dessa resultat publiceras på Eurostats websida. OECD uppdaterar också månatligen prisnivåindexen för den privata konsumtionen med förändringarna i inflationen och valutakurserna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

OECD:s indextabell för den totala prisnivån när det gäller privat konsumtion uppdateras månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Eurostat räknar ut köpkraftspariteter för varje kalenderår och publicerar de slutliga årliga resultaten senast inom 36 månader efter utgången av referensåret. Uppgifterna som publiceras baserar sig på de uppgifter som Eurostat har tillgång till senast tre månader före publiceringsdatum. Bestämmelserna inverkar inte på kommissionens (Eurostat) rättigheter att publicera preliminära uppgifter innan det har gått 36 månader sedan referensåret löpt ut.

OECD publicerar prisnivåindexen för privat konsumtion i serien "Main Economic Indicators" tre månader efter referenstidpunkten.

Tidsserie

Finland gick med i programmet för köpkraftspariteter år 1980 och var med också i undersökningarna åren 1985 och 1990. Fr.o.m. år 1992 fås resultat, där Finland har varit med, årligen. Tidsmässiga jämförelser bör dock undvikas på grund av multilaterialism.

Nyckelord

index, internationell jämförelse, konsumentpriser, köpkraftsparitet, priser, prisjämförelse, prisnivåindex

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvhv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.10.2015