Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/litipa/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Liikenteen tilinpäätöstilasto kuvaa liikenteen eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut.

Tietosisältö

Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus.

Aineisto sisältää tuloslaskelma- ja tasetiedot, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, taseen erittelytietoja, vientitietoja, käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset, henkilöstön lukumäärän, palkat ja sosiaalikulut. Lisäksi aineisto sisältää yritysten perus- ja luokittelutietoja, jotka saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Aineistosta tuotetaan toimialoittaisia tunnuslukuja ja tuloslaskelma- ja tasetietoja kuvaavia tilastoja sekä rakennetietoja.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia, kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2002, TOL 2008, suuruusluokitus, institutionaalinen sektoriluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Aineisto sisältää kattavasti tiedot lähes kaikista liikeyrityksistä kaikilta liikenteen toimialoilta. Tiedot kerätään osaksi suoraan yrityksiltä sekä osaksi hyödyntämällä verohallinnon elinkeinoverotusaineistoa ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisia aineistoja, yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun toisella viikolla. Lopulliset tilinpäätöstiedot valmistuvat 14 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tilinpäätöstilastoa on laadittu vuodesta 1974.

Asiasanat

henkilöstö, investoinnit, jalostusarvo, kannattavuus, kuorma-autoliikenne, käyttöomaisuus, liikenne, liikevaihto, linja-autoliikenne, taseet, tilinpäätös, toimialat, tuloslaskelmat, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/litipa/yht.html


Päivitetty 22.08.2014