Turismräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matp/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Satellitkontot för turism (Tourism Satellite Account, TSA) är ett statistiksystem där resandets ekonomiska betydelse och verkningar beskrivs mångsidigt och täckande. Systemet har utvecklats i samband med ett omfattande internationellt samarbete och som ett resultat av det antog FN, WTO (World Tourism Organization), OECD och EU år 2000 en rekommendation om satellitkonton för turism. Om satellitkontot för turism används också namnet redovisning av resandet.

Uppgiftsinnehåll

Redovisningen av resandet beskriver resandets ställning i Finlands nationalräkenskaper. Nationalräkenskaperna är kärnan i beskrivningen av samhällsekonomin och redovisningen är en "satellit" som kompletterar och preciserar nationalräkenskaperna. Av de tabeller som ingår i den internationella rekommendationen om redovisningen av resandet producerar man gällande redovisningen av resandet i Finland tabellerna 1 (utländska resenärers konsumtion i Finland), 2 (inhemska resenärers konsumtion i Finland), 4 (resenärernas konsumtion i Finland per produkt och resandeform), 5 (resenäringens produktions- och inkomstbildningstabell), 6 (inhemskt utbud och inhemsk efterfrågan på resande per produkt), 7 (resebranschernas arbetskraft) och 10 (fysiska indikatorer på resandet).

Klassificeringar

Innehållet baserar sig på klassificeringarna av de ekonomiska aktiviteter, näringsgrenar och produkter som används i nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller. På grund av de särskilda informationsbehov som finns gällande redovisningen av resandet görs omgrupperingar och specifikationer för näringsgrens- och produktgrupperna för att uppgifterna i de verkliga kärnräkenskaperna ska motsvara kraven på satellitredovisningen av resandet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Redovisningen av resandet är härledd statistik och vid sammanställandet av den används flera av Statistikcentralens och andra producenters statistikmaterial. Nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller ger en ram för utbudet och efterfrågan på turismprodukter och andra produkter. Med hjälp av gränsintervjuundersökningen, undersökningen om finländarnas resor och andra uppgiftskällor utreder man turismens andel av användningen av dessa produkter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

De preliminära uppgifterna för år t uppdateras i april t+2 och de slutliga uppgifterna för år t i april t+3.

Färdigställs eller offentliggörs

April.

Tidsserie

Tabellerna har producerats fr.o.m. år 1995 och de färskaste årsuppgifterna uppdateras kontinuerligt.

Nyckelord

konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalräkenskaper, penninghantering, turism, turismräkenskaper

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matp/yht_sv.html

Mera information

Redovisningens slutliga tabeller för åren 1995–2001 och preliminära tabeller för år 2002 producerades inom projektet satellitredovisning av resandet i Finland som genomfördes under år 2004 och som finansierades av handels- och industriministeriet och Europeiska unionen. För genomförandet av statistiken svarade Statistikcentralen. Projektets slutrapport har publicerats i handels- och industriministeriets serie (Undersökningar som finansierats av HIM 8/2004).


Senast uppdaterad 17.03.2021