Studerande och examina

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/opiskt/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver elever och studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och examensinriktad utbildning efter grundnivå samt utexaminerade. Statistiken innehåller uppgifter om bl.a. de studerandes och de utexaminerades ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål.

Med utbildning efter grundnivå avses gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildning.

I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.

Uppgifterna publiceras årligen.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om elever på förskolenivå och grundnivå samt om studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå.

Klassificeringar

utbildning, studerande, examina, examinerade, ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över studerande och examina baserar sig på individbaserade (när det gäller uppgifterna om förskoleundervisning och grundläggande utbildning fram till statistikåret 2019 läroanstaltsvisa) uppgifter om studerande och examina som Statistikcentralen samlat in via utbildningsanordnarna från läroanstalterna, direkt från läroanstalterna, via informationsresursen KOSKI, Högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA) och studentexamensregistret. Fr.o.m. statistikåret 2019 baserar sig uppgifterna om studerande i gymnasieutbildning och uppgifterna om studerande och examina i yrkesutbildning och fr.o.m. statistikåret 2020 uppgifterna om förskoleundervisning och grundläggande utbildning på de uppgifter som utbildningsanordnarna/läroanstalterna har meddelat i Utbildningsstyrelsens informationsresurs KOSKI. Dessutom har datainsamlingar som kompletterar informationsresursen KOSKI använts. Materialen är totalmaterial.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken har flera publiceringsdagar. Uppgifter om varje utbildningssektor publiceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna om förskoleundervisning och grundläggande utbildning publiceras med sju månaders eftersläpning. Uppgifterna om gymnasie- och yrkesutbildning publiceras med sex månaders eftersläpning. Uppgifterna om yrkeshögskoleutbildning publiceras med fyra månaders eftersläpning. Uppgifterna om universitetsutbildning publiceras med fem månaders eftersläpning. Uppgifterna om alla utbildningssektorer utkommer med tio månaders eftersläpning.

Tidsserie

Uppgifterna om elever och studerande har producerats på ett varierande sätt beroende på utbildningssektor (se yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, gymnasieutbildning, universitetsutbildning). Den individbaserade datainsamlingen om studerande och den preliminära datainsamlingen, som omfattar alla utbildningssektorer, inleddes år 1999. Examensuppgifter är tillgängliga i examensregistret fr.o.m. år 1971. Tidsserieuppgifter om grundskolor är tillgängliga fr.o.m. 1980-talet.

Nyckelord

medborgarskap, utbildning, elever, studerande, läroanstalter, utexaminerade, examina, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.05.2021