Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Patentering

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pat/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om patent som sökts och beviljats i Finland efter sökande (privatperson/företag och finländsk/utländsk), näringsgren, internationell patentklassificering och geografiskt område. I statistiken beskrivs också finländska företags och sammanslutningars internationella patentering (beviljade europeiska och amerikanska patent efter näringsgren).

Ny information och teknologi uppkommer som ett resultat av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillämpningen av dessa resultat återspeglas bl.a i nya produkter och produktionsprocesser samt patent. Ett patent är en tidsbunden ensamrätt att utnyttja en uppfinning, som statsmakten beviljar uppfinnaren eller uppfinningens rättsinnehavare. När det gäller företag är det en av indikatorerna för uppnådda resultat i FoU-verksamheten.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken beskrivs årligen bl.a. följande uppgifter:

  • patent som sökts och beviljats i Finland
  • finländska företags och organisationers internationella patentering (Europeiska patentbyrån (EPO), patentbyrån i USA (USPTO)).

Klassificeringar

Den internationella patentklassificeringen (International Patent Classification, IPC) bokstavsnivå A–H, wipo.org.F6

Näringsgrensindelning, Näringsgrensindelningen TOL 2008. Handböcker 4. Statistikcentralen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Patent- och registerstyrelsen skickar uppgifter om patenteringen i Finland utgående från ansökningarna. Uppgifter om internationell patentering tas ur EPO:s databas PATSTAT.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras omkring 11 månader efter utgången av statistikåret. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Statistiken innehåller tidsserier av olika längd (t.ex. patent som sökts i Finland beskrivs fr.o.m. år 1972).

Nyckelord

innovationer, innovationsverksamhet, patent, produktutveckling

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pat/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.02.2016