Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Brottslighet som kommit till polisens kännedom

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/polrik/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. I de ouppklarade brotten ingår också personer som misstänks vara skyldiga och deras ålder.

Statistiken omfattar också uppgifter om familjevåld och kommunal parkeringsövervakning samt vissa av polisens uppdrag såsom undersökning av självmord, hjortdjurskrockar, brandorsaker o.d.

I samband med statistiken publiceras också uppgifter om tullbrott. Till dem hör brott som stadgas i tullagen samt vissa andra brott som enligt bestämmelserna behandlas som tullbrott.

Uppgiftsinnehåll

Antalet och typen av brott som kommit till polisens kännedom. Dessutom antalet brott som utretts och anmälts till åklagaren. Ifråga om de utredda brotten den misstänktas ålder, kön och alkoholpåverkan. Utöver brottsuppgifter uppgifter om parkeringsövervakning, antalet personer som tagits i förvar pga. berusning samt om vissa andra polisiära uppgifter. Uppgifterna om de enskilda brotten i materialet är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Alla de centrala brottstyperna. Regional indelning efter kommun, häradsrätt, län. De misstänktas kön, ålder och de vanligaste utlänningsgrupperna.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter som fås ur polisens undersöknings- och handräckningssystem (RIKI).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis och årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Kvartalsvisa uppgifter den tredje veckan efter utgången av kvartalet. De preliminära årsuppgifterna i maj och de slutliga uppgifterna före utgången av året.

Tidsserie

Statistik finns fr.o.m. år 1927.

Nyckelord

brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, utlänningar, våld, våldsbrott

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/polrik/yht_sv.html

Mera information

De kvartalsvisa uppgifterna och de preliminära årsuppgifterna utkommer i serien Rättsväsende. Till år 1990 var uppgifterna tillgängliga i publikationen Brottslighet som kommit till polisens kännedom.


Senast uppdaterad 27.03.2015