Rajahaastattelututkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rajat/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2014.

Kuvaus

Rajahaastattelututkimus on Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen toteuttama yhteisesti rahoittama hanke, jota on toteutettu ympärivuotisesti vuodesta 1998 lähtien. Tietoja kerätään Suomen vilkkaimmilla rajanylityspisteillä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ulkomailla asuvat matkustajat.

Tilastokeskus käyttää rajahaastattelututkimuksen tietoja matkustustaseen tulotietojen tuottamiseen; Matkailun edistämiskeskus matkailun kehityksen seurantaan ja matkailumarkkinoinnin suunnitteluun.

Tietosisältö

Rajahaastattelututkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka paljon muissa maissa asuvia matkustajia Suomessa käy. Muita oleellisimpia perustietoja ovat ulkomaisten matkustajien asuinmaa, kansalaisuus, käynnin pääsyy, oleskelun kesto ja mahdollinen majoitustapa sekä matkakohde Suomessa. Erityisalueita, joita tutkimuksella myös selvitetään, ovat ulkomaisten matkustajien rahankäyttö Suomessa sekä matkan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät seikat.

Käytetyt luokitukset

Rajahaastattelututkimuksessa käytetään luokituksia ulkomaisen matkustajan asuinmaan sekä pääasiallisen matkakohteen määrittelemiseksi Suomessa. Valtiot ja maat -luokituskokonaisuus sisältää maailman valtioiden ja maiden tunnukset, jotka perustuvat kansainväliseen ISO 3166 -tunnusjärjestelmään. Matkakohde määrittyy kuntaluokituksen mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tietoja kerätään haastattelemalla Suomesta poistuvia matkustajia kaikissa vilkkaimmissa rajanylityspisteissä: Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Helsingin satamissa, Turun satamassa ja lentoasemalla, Vaalimaan, Nuijamaan ja Niiralan rajanylityspisteissä, Venäjälle menevissä junissa sekä sesonkiluonteisesti Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla, Karigasniemen ja Tornion rajanylityspisteissä sekä Hangon satamassa. Kesästä 2006 lähtien tietoja kerätään lisäksi Tampereen lentoasemalla.

Rajahaastattelututkimus koskee vain Manner-Suomea, eli Ahvenanmaa on rajattu ulkopuolelle. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty ammattimainen liikenne, esimerkiksi työajossa olevat kuorma- tai linja-autonkuljettajat. Tutkimuksen piiriin ei myöskään kuulu paikallisliikenne eli säännöllinen, jokseenkin päivittäinen työ- tai asiointiliikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla. Tutkimuksen lukumääriin eivät sisälly kansainvälisillä risteilyaluksilla Suomeen saapuneet matkustajat. Rajahaastattelututkimuksen tietoja ei yleistetä sellaisiin rajanylityspaikkoihin, missä haastatteluita ei tehdä.

Tiedonkeruun päivät ja ajat valitaan satunnaisesti, ja haastateltavat valitaan matkustajavirrasta systemaattisella tasavälipoiminnalla. Lisäksi tehdään valikoituja näytehaastatteluita.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuosijulkaisun ja tilastojulkistuksen julkaisuajankohta on kesä-heinäkuussa. Lisäksi tilastojulkistukset tehdään kesäkaudesta (1.6.-30.9.) kunkin vuoden tammi-helmikuussa sekä talvikaudesta (1.11.-30.4) kunkin vuoden elo-syyskuussa.

Aikasarja

Vuonna 1998 haastateltiin otokseen Suomeen saapuvia matkustajia, mutta vuodesta 1999 lähtien otoshaastatteluita ryhdyttiin tekemään vain Suomesta lähteville ulkomaisille matkustajille. Vuosi 1998 ei ole siten täysin vertailukelpoinen verrattuna muihin vuosiin.

Tiedonkeruupaikkoja ja haastatteluiden määrää kussakin tiedonkeruupaikassa pohditaan jatkuvasti matkustajavirtojen muuttuessa ja uusien liikenneyhteyksien avautuessa. Tiedonkeruupaikkojen muutokset aiheuttavat aikasarjoissa pientä epätarkkuutta.

Rahankäyttökysymysten osalta rajahaastattelututkimuksen tiedot poikkeavat matkustustaselaskelmista, sillä rajahaastattelututkimuksen aineisto ei kata kaikkea Suomen matkustajaliikennettä (katso rajaus).

Perusmääritelmät ovat pysyneet samoina koko tiedonkeruun ajan. Määritelmät ovat valtaosin yhdenmukaisia Tilastokeskuksen muiden matkailutilastojen kanssa. Määritelmät noudattavat pääosin kansainvälisiä määritelmiä matkailusta.

Asiasanat

kansalaisuus, kulutus, liikenne, lomamatkat, majoitustoiminta, matkailu, matkustajaliikenne, rahankäyttö, työmatkat, ulkomaalaiset, vapaa-aika, vapaa-ajan matkat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rajat/yht.html


Päivitetty 22.12.2015