Finansverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rato/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Övriga finansinstituts kreditbestånd i statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om kreditbestånd och om nya lån som lyfts efter kreditgivar- och kredittagarsektor.

Uppgifterna om finansiell leasing omfattar uppgifter om kreditinstitutens och andra leasinggivares verksamhet inom finansiell leasing efter sektor, näringsgren och objekt.

Uppgifterna om kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortskuld, kreditförluster, betalningsstörningar på kreditkort och betalningstransaktioner.

Uppgiftsinnehåll

Övriga finansinstituts kreditbestånd består av kreditbeståndet i euro och annan valuta. Av finansobjekten räknas utlåning, masskuldebrev och penningmarknadspapper med i kreditbeståndet. När det gäller utlåningen omfattar statistiken också nya krediter som lyfts. Uppgifterna granskas efter kreditgivarsektor, kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt kreditens användningssyfte. Från bolag som beviljar minilån samlas dessutom uppgifter in om nya krediter under kvartalet, kostnader som hänför sig till dessa, den genomsnittliga maturiteten för nya krediter, kreditbeståndet i slutet av kvartalet och antalet kunder under kvartalet.

Finansiell leasing är långfristig uthyrning, där finansiären förvärvar ett objekt som leasingtagaren behöver och hyr ut det enligt ett långfristigt hyresavtal. Bruksleasing och finansiering av hyresavtal ingår inte i granskningen.

Kreditkortsuppgifterna innehåller uppgifter om aktiva kortkonton, värdet av kreditkortsförsäljningen i Finland efter näringsgren, kreditkortsskuld, kreditförluster, betalningsstörningar och betalningstransaktioner efter typ av kort.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Sektorindelningen, näringsgrensindelningen, klassificering efter användningssyfte, klassificering av finansobjekt.

Kreditkortsuppgifter efter giltighet (universalkreditkort och specialkreditkort) och efter betalningssätt (betaltidskort och egentliga kreditkort).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna om övriga finansinstituts kreditbestånd samlas in från alla företag som bedriver kreditgivning och klassificeras i sektorn S.123 Övriga finansinstitut.

Uppgifterna om finansiell leasing samlas in direkt från leasinggivarna. Fr.o.m. uppgifterna för år 1995 har uppgiftslämnarna bestått av enheter som enligt Statistikcentralens företagsregister har bedrivit finansiell leasing. Tidigare har uppgiftslämnarna begränsats till kreditinstitut.

Kreditkortsuppgifterna samlas in från de institut som sköter kreditkort.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Övriga finansinstituts kreditbestånd kvartalsvis.

Uppgifter om finansiell leasing och kreditkort årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Övriga finansinstituts kreditbestånd ungefär 2,5 månader efter statistikföringstidpunkten.

Uppgifter om finansiell leasing i april.

Uppgifter om kreditkort i maj.

Tidsserie

Uppgifter om finansiell leasing fr.o.m. år 1995.

Uppgifter om kreditkort fr.o.m. år 1987.

Nyckelord

konsumtionskrediter, lån, utlåning, krediter, kreditinstitut, banker, snabblån, finansinstitut, investeringar, leasing, kreditinstitut, finansinstitut, uthyrning, företag, kreditkort, kreditinstitut, betaltidskort, betalningsstörningar, betalkort, banker, finansinstitut, skulder

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rato/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.02.2016