Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rpk/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmi tulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tutkimien ja selvittämien rikosten määrä sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi. Selvitetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi epäillyt sekä heidän ikänsä, kansalaisuus ja joitain sosioekonomisia taustatekijöitä. Tilasto sisältää myös tietoja lähisuhdeväkivallasta ja kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä eräistä viranomaisten suorittamista tehtävistä kuten itsemurhien, hirvieläinkolareiden, palonsyiden yms. tutkimuksista.

Tietosisältö

Ilmi tulleiden rikosten määrä ja laji. Lisäksi selvitettyjen ja syyttäjälle ilmoitettujen rikosten määrät. Selvitetyistä rikoksista syylliseksi epäiltyjen ikä, sukupuoli, kansalaisuus, sosioekonomisia taustoja ja päihtyneenä olo. Rikostietojen lisäksi tietoja kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta, päihtymyksen vuoksi säilöönotettujen määristä sekä eräistä muista poliisin tehtävistä. Aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Poliisin ja tullin suorittamat pakkokeinot, pakkokeinon laatu, yleisperuste ja rikos, poliisilaitoksittain. Pakkokeinoista saadaan tiedot kohdehenkilön iästä ja sukupuolesta, kiinnioton kestosta, pidätyksen kestosta, vangitsemisen kestosta, kiinniottojen, pidätysten ja vangitsemisten erityisperusteista, veren alkoholipitoisuudesta, käytetystä päihteestä ja säilössäpitovuorokausista.

Käytetyt luokitukset

Rikoksista kaikki keskeiset rikoslajit. Aluejakona kunta, maakunta ja poliisilaitos. Syylliseksi epäiltyjen sukupuoli, ikä, kansalaisuus, syntyperä.

Pakkokeinolaji ja pakkokeinon yleisperuste. Kohteeksi joutuneiden ikä ja sukupuoli.

Pakkokeinot jaetaan kolmeen lohkoon. Sellaiset pakkokeinot joiden kirjainlyhenne päättyy O kirjaimeen on aina tuomioistuimen määrättäviä. StatFin -taulussa tätä jakoa ei kuitenkaan ole noudatettu. Siellä ensimmäiseksi on kaikki vapauteen kohdistuneet pakkokeinot.

  1. Henkilöön kohdistuneet pakkokeinot

KIP (1,2) Kiinniottaminen/ Pidättäminen YJT Poliisilakiperusteinen kiinniotto [yleisesti käytetty nimike: Päihtyneenä säilöönotto] MKP Matkustuskielto HKP Henkilönkatsastus HKY Henkilönkatsastus ja takavarikko HLP Henkilönkatsastus liikennejuopumustapauksessa (tarkkuusalkometri) HUP Humalatilan tutkimuspyyntö HTP Henkilöntarkastus HTY Henkilöntarkastus ja takavarikko NOM Noutomääräys ILP Kielto ilmaista esitutkintaan liittyviä seikkoja sivullisille (ILP).

  1. Omaisuuteen kohdistuneet pakkokeinot

TVP Omaisuuden takavarikko KEP Kotietsintä KEY Kotietsintä ja takavarikko LPM Lähetyksen (posti yms.) pysäyttämismääräys VAP Määräys väliaikaistoimenpiteestä (hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko) TEP Tutkintapaikan eristäminen.

  1. Tuomioistuimen määräämät pakkokeinot

VAO Vangitsemisvaatimus VPO Esitys vangitun vapaaksi päästämisestä KMO Pyyntö pakkokeinon kumoamiseksi MUU Pyyntö pakkokeinon muuttamiseksi TVO Pyyntö ottaa vastaan todisteita [Todistamisen vastaanotto tuomioistuimessa] PIO Pyyntö syytteen nostamista koskevan määräajan pidentämiseksi [Pakkokeinon määräajan pidentäminen] VEO Pyyntö todistajan velvoittamiseksi (todistamaan) TUO Vaatimus turvaamistoimesta (hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto laaditaan sisäministeriön poliisiasiain tietojärjestelmästä (PATJA) saaduista tiedoista.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain ja vuosittain

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuosittaiset ennakolliset rikostiedot neljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden aikana ja lopulliset vuositiedot huhtikuun loppuun mennessä. Pakkokeinotiedot vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Aikasarja

Rikostilastoja on olemassa vuodesta 1927 lähtien ja pakkokeinotilastoja vuodesta 2004 lähtien.

Asiasanat

kansalaisuus, liikennejuopumus, liikennerikokset, perheväkivalta, poliisi, pysäköinninvalvonta, päihteet, rikokset, tullirikokset, uhrit, ulkomaalaiset, varallisuusrikokset, väkivalta, väkivaltarikokset, pakkokeinot, pidättäminen, vangitseminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rpk/yht.html

Lisätietoja

Neljännesvuosittaiset ja vuosiennakkotiedot, ilmestyvät Oikeus-sarjassa. Vuoteen 1990 saakka tiedot löytyvät Poliisin tietoon tullut rikollisuus –julkaisuista.


Päivitetty 30.03.2015