Järnvägsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken. Statistiken beskriver järnvägarnas tillstånd per bansträcka och som tidsserier. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns tidsserieuppgifter om bannätet och järnvägstrafiken. Statistiken innehåller uppgifter om banor, vagnparken, tågtrafiken, persontrafiken, godstrafiken, finansieringen och om olyckor. Uppgifterna omfattar hela järnvägssystemet i Finland.

När det gäller banor redovisas bannätets längd indelad efter kilometer järnvägsspår, banklassificering samt efter den funktionella klassificeringen av banorna. För en del av uppgifterna redovisas tidsserier.

För vagnparkens del presenteras dragfordon enligt loktyp, vagnarna och antalet passagerarplatser inom persontrafiken samt vagnarna inom godstrafiken och vagnarnas maximibelastning i ton, vilket anger vagnarnas transportkapacitet.

För tågtrafikens del redovisas de viktigaste tåg- och dragfordonsprestationerna som tidsserie. Resorna inom persontrafiken och transportmängderna inom godstrafiken redovisas som tidsserie.

Antalet olyckor med anknytning till järnvägarna indelas efter typ av olyckshändelse samt antalet omkomna och allvarligt skadade.

Klassificeringar

EU-förordningen om järnvägstransportstatistik (2018/643) innehåller de klassificeringar och definitioner enligt vilka medlemsländerna producerar järnvägsstatistik. Klassificeringarna och definitionerna har justerats av Internationella järnvägsunionen (UIC).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De uppgifter som gäller banor är hämtade ur Trafikledsverkets databaser. De uppdateras årligen efter ändringar som uppstår till följd av underhålls- och investeringsarbeten på bannätet. De uppgifter som gäller trafik och materiel är huvudsakligen hämtade ur de tiotals databaser som järnvägsoperatörerna har och som uppdateras kontinuerligt. En del av uppgifterna handlar om försäljningsuppföljning, en del om separata register.

Uppdateringsfrekvens

Årligen. Uppgifter om person- och godstrafiken publiceras också kvartalsvis

Färdigställs eller offentliggörs

Järnvägsstatistik publiceras senast vid utgången av augusti varje år och den innehåller de slutliga årsuppgifterna för det föregående året. Prestationerna inom person- och godstrafiken publiceras också kvartalsvis omkring tre månader efter utgången av statistikkvartalet.

Tidsserie

Järnvägsstatistiken har upprätthållits sedan 1933 och innan det kom Järnvägsstatistiken ut i form av Järnvägsstyrelsens berättelser, som producerades av Järnvägsstyrelsen mellan åren 1873 och 1932.

Nyckelord

bantrafik, järnväg, banlängd, spårlängd, lok, vagn, tågkilometer, bruttotonkilometer, vagnaxelkilometer, personkilometer, tonkilometer, lokkilometer

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rtie/yht_sv.html

Mera information

http://stat.fi/til/rtie/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.07.2020