Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sektoritilit neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/sekn/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet: Julkinen talous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa. Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Reaalitileillä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidossa tilejä, joilla kuvataan tavaroiden ja palveluiden reaalisen tuotantotoiminnan arvoa sekä tämän toiminnan synnyttämiä tulovirtoja ja niiden kulkua taloudessa. Rahoitustilinpidolla puolestaan viitataan tileihin, joilla kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen varantoja ja muutoksia. Reaali- ja rahoitustilit ovat kytköksissä toisiinsa, koska reaalipuolen tuloista ja menoista muodostuva ali- tai ylijäämä näkyy tilijärjestelmän rahoituspuolella varojen tai velkojen lisäyksenä/vähennyksenä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Se kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakoa, tulojen käyttöä ja näiden taloustoimien lopputuloksena syntyvää nettoluotonantoa eli sektorin rahoitusaseman muutosta. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.

Tietosisältö

Neljännesvuosittaisten sektoritilien yläosa kuvaa tuotantoa ja tulonmuodostusta. Tämä osa on yhtenevä toimialoittaisen neljännesvuositilinpidon kanssa. Tuotannon ja tulonmuodostuksen jälkeen kuvataan tulojen uudelleenjakoa mm. verotuksen, sosiaaliturvamaksujen ja tulonsiirtojen kautta. Tasapainoeränä saadaan sektorin säästäminen. Tulojen uudelleenjakotiliä seuraava pääomatili kertoo investoinneista, pääomansiirroista ja muusta reaalivarallisuuden muodostumisesta. Kaikkien näiden tulojen ja menojen erotuksena muodostuu lopulta kullekin sektorille rahoitusylijäämää/-alijäämää kuvaava nettoluotonanto, joka heijastuu sektoritilien rahoituspuolelle (rahoitustilinpitoon) rahoitusvarallisuuden kasvuna tai vähenemisenä. Tilastojulkaisu sisältää aikasarjat vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä laskettavaan neljännekseen saakka. Tiedot ovat julkisia.

Neljännesvuosittaiset sektoritilit kuvaavat kansantaloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositi-linpidon sektoritilit. Neljännesvuosittaiset sektoritilit perustuvat kuitenkin indikaattoreihin ja ovat siten arvionvaraisempia kuin vuositilinpidon tiedot. Neljännesvuositiedot ovat myös osittain aggregoidumpia vuositilinpitoon verrattuna.

Tiedoista ilmenevät esimerkiksi muutokset kotitalouksien säästämisessä ja käytettävissä olevissa tuloissa ja niiden käytössä. Tiedot kertovat myös kotimaisten sektoreiden rahoitusyli- tai alijäämän eli missä määrin ne velkaantuvat toisilleen ja ulkomaille. Edelleen voidaan tarkastella esimerkiksi yritysten toimintaylijäämää eli käytännössä voittoja. Neljännesvuosittaiset sektoritilit kattavat myös julkisyhteisöjen sektoritilit, joista julkaistaan myös erillistä, tarkempaa tilastoa (Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain).

Tietojen laadinta perustuu EU:n asetukseen. Euroopan Keskuspankki kokoaa kansallisista sektoritileistä yhdessä rahoitustilien kanssa euroalueen sektoritilit (Euro Area Accounts), jotka ovat tärkeässä asemassa muun muassa rahapolitiikan valmistelussa. Tietosisältö perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT2010:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta SNA 2008 (System of National Accounts).

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus 2012, EKT2010:n mukainen taloustoimiluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Neljännesvuosittainen sektoritilinpito tuotetaan indikaattoreiden avulla. Tämä tarkoittaa, että sektoritilin erien kehitys arvioidaan indikaattoreilla, joiden tulee seurata mahdollisimman hyvin niitä vuositilinpidon eriä, joita indikaattoreilla yritetään arvioida. Laskennassa näiden indikaattorien kehitys täsmäytetään vuositilinpidon lukuihin, jolloin neljännesvuosi- ja vuosisektoritilien erät ovat yhtenevät. Laadinnassa käytetään jonkin verran vuositilastoinnin kanssa yhteistä aineistoa, jolloin osa tiedoista on jo lähtökohtaisesti yhteneviä.

Laskennassa käytettävät indikaattorit perustuvat erilaisiin taloustilastoihin ja aineistoihin, joita Tilastokeskus ja muut laitokset tuottavat.

Laskennassa käytettävät indikaattorit perustuvat erilaisiin taloustilastoihin ja aineistoihin, joita Tilastokeskus ja muut laitokset tuottavat. Alla on listattu ainoastaan erilliset, Tilastokeskuksen omat tiedonkeruut.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu kolme kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Aikasarja alkaa vuodesta 1999.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, sektorit, sektoritilit, tulot, menot, julkinen talous, nettoluotonanto, käytettävis-sä oleva tulo, kotitaloudet, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/sekn/yht.html


Päivitetty 22.09.2014