Utländska direktinvesteringar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ssij/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk placerare har direktinvesterat i en enhet i utlandet som placeraren har kontroll eller inflytande över. Framställningen av statistiken baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005) om statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Med hjälp av uppgifterna i statistiken kan man bedöma ekonomins globaliseringsnivå.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över direktinvesteringar producerar årliga uppgifter om investeringsåtgärder, som baserar sig på betydande inflytande och bakom vilka det ligger ett långt intresse. I praktiken beskriver statistiken finansiella transaktioner mellan multinationella koncerners koncerndelar i Finland och i utlandet samt fordringar och skulder som uppkommer p.g.a. transaktionerna samt internationella företagsförvärv. Statistiken över direktinvesteringar är en del av ramen för statistikföringen av betalningsbalansen, men uppgifterna publiceras också som en separat statistikgren.

Klassificeringar

Klassificeringarna i statistiken är landsklassificeringen (alla länder), näringsgrensindelningen (TOL2008) och sektorindelningen (ISL2000).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De viktigaste uppgiftskällorna för statistiken över utländska direktinvesteringar är den årliga bokslutsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA) och den kvartalsvisa enkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPQ).

Årsenkäten baserar sig på ett cut-off urval där uppgiftslämnarna väljs så att omkring 95 % av värdet på stocken av direktinvesteringarna täcks. Ramen baserar sig på företagsregistret och dess tilläggsuppgifter om utländskt ägande, på koncernregistret med dess uppgifter om dotterbolag samt på skatteförvaltningens material. Den årliga enkäten omfattar totalt omkring 1 100 lokala företagsgrupper. Uppgifterna från årsenkäten är tillgängliga i september året efter statistikåret som en del av årspublikationen Betalningsbalans och utlandsställning och i november som en del av publiceringen av statistiken över utländska direktinvesteringar. I de siffror som publiceras tidigare än detta har uppgifterna som fås från årsenkäten uppskattats med hjälp av den senaste tillgängliga årsenkäten.

I kvartalsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPQ) frågas också efter uppgifter om direktinvesteringar och årsenkäten har därför skräddarsytts efter uppgiftslämnarstrata för att eliminera överlappningar i datainsamlingen. Den löpande statistiken omfattar också löpande rapportering av direktinvesteringar och aktuella särskilda enkäter om nya internationella företagsförvärv. Statistikproduktionsprocessen är upplagd så att statistiken kompletteras efterhand.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna enligt de nya riktlinjerna om direktinvesteringar efter land och näringsgren publiceras årligen i statistiken Direktinvesteringar.

Månatliga nettokapitalflöden i direktinvesteringar enligt principen fordring/skuld publiceras sex veckor efter utgången av månaden som en del av betalningsbalansstatistiken. Direkta investeringars kvartalsvisa stock av investeringar publiceras två och en halv månad efter utgången av kvartalet i samband med betalningsbalansen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över direktinvesteringar publiceras årligen i slutet av oktober.

Tidsserie

Direktinvesteringarnas tidsserier är tillgängliga fr.o.m. år 1994.

Nyckelord

direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, betalningsbalans, koncerner, globalisering, företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ssij/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018