Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yritysrekisterin vuositilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/syr/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Yritysrekisterin vuositilasto sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja konserneista. Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin, oikeudellisen muodon mukaan sekä suuruusluokittain.

Tietosisältö

Tilaston perusmuuttujia ovat yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto.

Tilaston tiedot kattavat kaikkien toimialojen yritykset ja niiden toimipaikat.

Tilastoon on valittu yritykset ja toimipaikat, joiden toiminta-aika tarkasteluvuonna ylitti puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto (maatalousyrityksillä maataloustulo) on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (esim. 9 636 euroa vuonna 2007).

Tilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia Aloittaneet ja lopettaneet yritykset tilaston kanssa, jossa yritysten lu-kumäärätieto perustuu poikkileikkausaineistoon työnantajina ja/tai arvonlisäverovelvollisina toimivista yrityk-sistä.

Käytetyt luokitukset

  • Toimialaluokitus 2008
  • Sektoriluokitus 2000
  • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. Alueluokituksessa käytetään tilastovuoden aluejakoa.
  • Henkilöstön ja liikevaihdon suuruusluokka
  • Oikeudellinen muoto
  • Omistajatyyppi

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot saadaan pääasiassa verohallinnon rekistereistä ja tiedusteluilla suoraan yrityksiltä. Konsernitiedot saadaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomen Asiakastieto Oy:lle toimitetuista konsernitilinpäätöksistä. Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstömäärä estimoidaan palkkatietojen perusteella.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto ilmestyy vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto valmistuu ja julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuun lopussa.

Aikasarja

Aikasarjoja yrityksistä on saatavana tilastovuodesta 1984 alkaen.

Vuosina 1984 -1988 tilasto kattaa rekisteröidyt työnantajat ja liikevaihtoverovelvolliset yritykset. Vuodesta 1989 tilasto kattaa myös elinkeinoverovelvolliset yksiköt. Vuonna 1994 on siirrytty lvv-järjestelmästä alv-järjestelmään. Vuonna 1996 tilastoon ovat tulleet mukaan ennakonperintärekisteriin kuuluvat yksiköt, vuonna 1999 asuntoyhteisöt, vuonna 2006 kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yksiköt ja vuonna 2007 maatalousyritykset.

Vuosien 1984 -1986 tiedot on luokiteltu toimialaluokituksen TOL 1979 mukaan, vuosien 1986 -1993 tiedot toimi-alaluokituksen TOL 1988 mukaan, vuosien 1993-2001 tiedot toimialaluokituksen TOL 1995 mukaan, vuosien 2001-2007 toimialaluokituksen TOL 2002 mukaan ja vuodesta 2007 alkaen toimialaluokituksen TOL 2008 mukaan.

Asiasanat

henkilöstö, konsernit, liikevaihto, toimialat, toimipaikat, ulkomaalaisomistus, yleishyödylliset yhteisöt, yritykset, yritysrekisteri

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/syr/yht.html


Päivitetty 22.08.2014