Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tiet/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tietilasto sisältää tietoa tiestön ja liikenteen tilanteesta Suomen maantieverkolla. Tietilasto julkaistaan vuosittain ja tietoja esitetään aikasarjoin ja alueittain. Tilasto palvelee liikennealan toimijoita tuottamalla heidän käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. Liikennesuoritetietoja käytetään päästölaskennassa lähtötietoina.

Tietosisältö

Tietilastossa on aikasarjatietoa tieliikenteen tieverkosta ja liikennemääristä.

Keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä on tietoa tieluokittain. Liikennesuoritteet julkaistaan tieluokittain, tiepäällysteittäin ja nopeusrajoitusalueittain.

Käytetyt luokitukset

Tietilaston tietoja on tarkasteltu alueellisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain (ELY-keskus). Osa tiedoista on esitetty myös kunnittain ja maakunnittain. Maantiet on jaettu valta-, kanta-, seutu-, kokooja- ja yhdysteihin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskuksen julkaisema tietilasto perustuu Väyläviraston Tierekisterin tietoihin. Tietilaston maanteiden suoritetiedot perustuvat Väyläviraston maanteiden liikennelaskentaan. Tieliikenteen kokonaissuorite perustuu katsastushetkellä Traficomin liikenneasioiden rekisteriin tallennettuihin autojen matkamittarilukematietoihin ja niistä edelleen Tilastokeskuksen jalostamaan suoriteaineistoon.

Päivitystiheys

Vuosittain

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tietilasto julkaistaan noin puoli vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tiestöä koskevat vanhimmat tiedot ovat vuodesta 1940 lähtien. Liikennesuoritteita on esitetty vuodesta 1975 alkaen. Katujen ja yksityisteiden sekä henkilö- ja pakettiautojen laskentatapojen muutosten vuoksi liikennesuoritteen ja henkilöliikennesuoritteen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa vuodesta 2016 alkaen.

Asiasanat

tieliikenne, liikennesuorite, maantie, valtatie, kantatie, seututie, tieluokka, tiepäällyste, ajoneuvo, henkilöauto, auto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tiet/yht.html

Lisätietoja

http://stat.fi/til/tiet/yht.html


Päivitetty 01.07.2020