Vägstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland. Vägstatistiken publiceras årligen och uppgifterna anges med tidsserier och områdesindelning. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande. Uppgifter om trafikarbete används som ursprungsdata vid beräkning av utsläpp.

Uppgiftsinnehåll

I vägstatistiken finns tidsserieuppgifter om vägnätet och trafikmängder i vägtrafiken.

Uppgifter om medeldygnstrafiken redovisas enligt vägklass. Trafikarbetet publiceras enligt vägklass, vägbeläggning och fartbegränsningsområde.

Klassificeringar

Uppgifterna i vägstatistiken har granskats regionalt enligt Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central). En del av uppgifterna har också redovisats efter kommun och landskap. Landsvägarna har indelats i riks-, stam-, region-, matar- och förbindelsevägar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Den vägstatistik som Statistikcentralen publicerar bygger på uppgifterna i Trafikledsverkets vägregister. Uppgifterna om trafikarbetet på landsvägarna i vägstatistiken bygger på Trafikledsverkets beräkningar av trafiken på landsvägarna. Det totala trafikarbetet i vägtrafiken bygger på de uppgifter i bilarnas vägmätare som sparats i Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden vid besiktningstillfället och därifrån vidare i Statistikcentralens material över trafikarbete.

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Vägstatistiken publiceras omkring ett halvt år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

De äldsta uppgifterna om vägnätet är från år 1940. Trafikarbeten har redovisats fr.o.m. år 1975. På grund av ändringar i beräkningssätten för gator och enskilda vägar samt person- och paketbilar är siffrorna för trafikarbete och persontrafikarbete inte helt jämförbara med tidigare år fr.o.m. år 2016.

Nyckelord

Vägtrafik, trafikarbete, landsväg, riksväg, stamväg, regionväg, vägklass, vägbeläggning, fordon, personbil, bil

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tiet/yht_sv.html

Mera information

http://stat.fi/til/tiet/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.07.2020