Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tkker/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Julkinen talous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

Tietosisältö

Tietoja valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta hallinnonaloittain (ministeriöittäin) sekä jakavan organisaation ja tutkimuksen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetään tavoiteluokka-luokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään valtion talousarvioesityksistä sekä lomakekyselynä suoraan ministeriöiltä ja tutkimusta rahoittavilta organisaatioilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain (vuodesta 2003 alkaen).

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin kaksi kuukautta tilastovuoden alusta. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Vuodesta 1995 alkaen. Määritelmien ja laskentaperusteiden muutokset vaikuttavat aikasarjan vertailukelpoisuuteen.

Asiasanat

julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tkker/yht.html


Päivitetty 02.08.2017