Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html
Ämnesområdet: Industri
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.

Beräkningen grundar sig på förändringsestimering. Summan efter näringsgren beräknas på basis av uppgifterna om de företag som har jämförbara omsättningsuppgifter både för den aktuella månaden och för månaden året innan. Ur dessa summor räknas sedan en förändring på årsnivå för näringsgrenen. Vid beräkningen av förändring på årsnivå beaktas också effekten av nystartade och nedlagda företag, företagsarrangemang och ändring av näringsgren. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med den erhållna förändringen på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Statistiken över materialet och indexen är offentliga, men med den begränsningen att det inte är möjligt att få fram uppgifter om enskilda företag.

Uppgiftsinnehåll

Omsättningsindexen för industrin publiceras för följande näringsgrenar:

B Utvinning av mineral

 • 07 Utvinning av metallmalmer
 • 08 Annan utvinning av mineral
 • 09 Service till utvinning

C Tillverkning

 • 10 Livsmedelsframställning
 • 11 Framställning av drycker
 • 13 Textilvarutillverkning
 • 14 Tillverkning av kläder
 • 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
 • 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
 • 17 Pappers- och pappersvarutillverkning
 • 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
 • 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
 • 24 Stål- och metallframställning
 • 25 Tillverkning av metallvaror
 • 28 Tillverkning av övriga maskiner
 • 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
 • 31 Tillverkning av möbler
 • 32 Annan tillverkning
 • 33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla

 • 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

 • 36 Vattenförsörjning
 • 37 Avloppsrening
 • 38 Avfallshantering; återvinning
 • 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Kombinationer som beskriver hela tillverkningen:

 • Utvinning av mineral och tillverkning (BC)
 • Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (BCD)
 • Hela industrin (BCDE)
 • Tillverkning (nya order 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Övriga kombinationer och aggregerade grupper:

 • Livsmedelsindustri (10-12)
 • Textil-, beklädnads- och läderindustri (13-15)
 • Skogsindustri (16-17)
 • Kemisk industri (19-22)
 • El- och elektronikindustri (26-27)
 • Metallindustri (14-30)
 • Råmaterial och kapitalvaror (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
 • Investeringsvaror (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
 • Varaktiga konsumtionsvaror (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
 • Andra konsumtionsvaror (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Omsättningsindexen för följande näringsgrenarna publiceras inte:

 • 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
 • 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
 • 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
 • 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror)
 • 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
 • 27 Tillverkning av elapparatur)
 • 30 Tillverkning av andra transportmedel)

Uppgifterna om näringsgrenarna finns dock med i siffrorna för hela industrin och aggregerade grupper.

Omsättningsindikatorer publiceras också för undernäringsgrenarna byggverksamhet, handel och annan serviceverksamhet.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Omsättningsindexen bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ och Statistikcentralens försäljningsförfrågan. Skatteförvaltnigens material omfattar alla momsskyldiga företag. I materialet ingår uppgifter som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet för moms och för arbetsgivarpremier. I försäljningsförfrågan efterfrågas omssättningsuppgifter huvudsakligen på företagsnivå, men en del flerbranschföretag har indelats i verksamhetsenheter för att göra näringsgrensindelningen mer renodlad. Vid beräkningen av index används ytterligare de primäruppgifter om företagen som fås ur arbetsställeregistret, såsom uppgifter om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 45 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1995. Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tlv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.03.2019