Arbetskraftskostnadsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tvtutk/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske.

Med arbetskraftskostnader avses de kostnader som uppkommer för arbetsgivare vid sysselsättning av arbetskraften. Arbetskraftskostnaderna omfattar utöver löner de socialkostnader som arbetsgivaren betalar och vissa andra utgiftsposter (bl.a. företagshälsovård, rekrytering, personalutbildning)

Uppgiftsinnehåll

Nivån på arbetskraftskostnader mäts som kostnader per arbetad timme och strukturen som andelen arbetskraftskostnadsposter av de totala arbetskraftskostnaderna samt som andelen kostnadsposter i förhållande till totallönerna och till löner för arbetad tid.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008)

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över arbetskraftskostnader är härledd statistik och för produktionen av den används flera av Statistikcentralens statistikgrenar samt andra inrättningars källmaterial. De viktigaste källorna är arbetskraftskostnadsindexet och lönestrukturstatistiken.

Merparten av uppgifterna om lönekostnaderna i statistiken fås ur de företagsspecifika uppgifterna i arbetskraftskostnadsindexet efter kvartal och ur kommunsektorns uppgifter efter kommun och näringsgren. De företagsspecifika uppgifterna har kompletterats med lönestrukturstatistikens material, ur vilket man har fått uppgifter om små företag (färre än 20 eller 30 löntagare, beroende på näringsgren) som inte omfattas av arbetskraftskostnadsindexet samt kompletterande uppgifter till uppgifterna om företag i arbetskraftskostnadsindexet. Alla uppgifter om den statliga sektorn har erhållits ur material som baserar sig på Statskontorets register TAHTI.

Uppgiften om löntagarnas arbetsinsats baserar sig på företagsspecifika uppgifter i arbetskraftskostnadsindexet samt på individbaserade uppgifter i arbetskraftsundersökningen och lönestrukturstatistiken. En väsentlig del i beräkningsmetoden för uppgifterna om arbetsinsatsen är en modellering av arbetstidens struktur (inbördes andelar av arbetade timmar och frånvaron) som bildats utgående från uppgifterna i arbetskraftsundersökningen. Uppgifterna utgående från modelleringen har slagits samman med lönestrukturstatistikens individbaserade uppgifter.

Andra uppgifter än de uppgifter som gäller lönesumman och arbetsinsatsen har erhållits ur Statistikcentralens övriga material och administrativa register. Sådana uppgifter är socialförsäkringskostnader, kostnader för företagshälsovård, sjukdagpenningar som arbetsgivaren erhållit och andra ersättningar samt företagens utbildningskostnader.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Arbetskraftsundersökningen genomförs vart fjärde år som en del av EU:s undersökningsprogram.

Färdigställs eller offentliggörs

Undersökningen färdigställs omkring 18 månader efter utgången av undersökningsåret.

Tidsserie

Uppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 1996. Statistiken utkom första gången gällande arbetskraftskostnaderna år 1996 och omfattade då bara en del av näringsgrenarna. Fr.o.m. statistiken som gäller år 2008 ingår alla arbetsgivarsektorer, dvs. privata företag med minst tio anställda samt kommunsektorn och staten.

Nyckelord

arbetskraftskostnader, kostnader, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, socialskyddsavgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tvtutk/yht_sv.html

Mera information

Näringslivets Forskningsinstitut har framställt statistik över arbetskraftskostnader från slutet av 1940-talet till år 1992 med fyra–fem års intervaller närmast gällande medlemsföretag i arbetsgivarorganisa-tioner inom industriella branscher. Statens arbetsmarknadsverk har framställt statistik över arbetskrafts-kostnader inom den statliga sektorn för åren 1990, 1996, 2000 och 2004. Statistikcentralen har fram-ställt statistik över arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn fr.o.m. år 1990.

Sedan år 1996 har undersökningen hänfört sig till EU:s undersökningsprogram gällande alla medlems-länder och fr.o.m. år 2004 omfattar undersökningen alla näringsgrenar med undantag av jordbruk, skogsbruk och fiske (TOL A).

I publikationerna för åren 1996, 2000 och 2004 finns också uppgifter efter personalgrupp (arbetare och tjänstemän inom förädlingsindustrin, hel- och deltidsanställda inom servicesektorn) på näringsgrenarnas bokstavsnivå. (Yksityisen sektorin työvoimakustannukset [Den privata sektorns arbetskraftskostna-der]1996, Palkat [Löner] 1998:15; Työvoimakustannukset [Arbetskraftskostnader]1996. Sektorivertailu, Palkat [Sektorjämförelse, Löner] 1999:6; Työvoimakustannukset [Arbetskraftskostnader] 2000. Yk-sityinen sektori ja sektorivertailu, Palkat [Den privata sektorn och sektorjämförelse, Löner] 2002:17; Työvoimakustannukset [Arbetskraftskostnader] 2004, Palkat ja työvoimakustannukset [Löner och ar-betskraftskostnader] 2007.


Senast uppdaterad 21.05.2015