Teollisuuden ympäristönsuojelumenot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tymm/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2016.

Kuvaus

Teollisuuden ympäristönsuojelumenoilla kuvataan ympäristönsuojelun kysyntää teollisuudessa. Tilastossa esitetään teollisuuden ympäristönsuojeluinvestointien sekä ympäristönsuojelusta aiheutuneiden toimintamenojen suuruudet toimialoittain. Menot on eritelty myös käyttökohteittain ilmansuojeluun, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon.

Tietosisältö

Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä energia- ja vesihuollon ympäristönsuojelumenot. Ympäristönsuojelun investoinnit ja niiden osuus kaikista kiinteistä investoinneista, käyttö- ja kunnossapitomenot, ympäristönsuojelun hallinto- ja tutkimusmenot sekä korvaukset. Investoinnit ja käyttömenot kohdennettuina: ilma, vesi, jäte ja maaperä sekä muu ympäristönsuojelu. Rekisterin yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia. Toimialoittaiset tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus, Ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja -kustannusten luokitus CEPA.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Otoskysely suoraan yritysten toimipaikoille, noin 2000 toimipaikkaa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aikasarja

Tiedot vuodesta 1992 lähtien.

Asiasanat

ilmansuojelu, investoinnit, jätehuolto, kustannukset, menot, teollisuus, toimialat, ympäristönsuojelu, ympäristönsuojeluinvestoinnit, ympäristönsuojelumenot, ympäristötalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tymm/yht.html


Päivitetty 27.10.2017