Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.

Uppgiftsinnehåll

De uppgifter som produceras gäller bl.a. befolkningens huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning, antalet arbetsplatser, arbetsplatsens belägenhet, uppgifter om befolkningens och arbetskraftens utbildning och inkomster.

Referenstidpunkt för statistiken är årets sista vecka, men statistiken omfattar också ackumulerade uppgifter för statistikåret (t.ex. uppgifter om inkomster, arbets- och arbetslöshetsmånader.) Uppgifter om yrke och socioekonomisk ställning är också tillgängliga för åren 1990, 1993, 1995 och 2000. Uppgifter om yrke och socioekonomisk ställning har producerats årligen sedan år 2004.

Från och med år 1993 har också preliminära uppgifter producerats om sysselsättning. Vid användningen av preliminära uppgifter bör man dock beakta att antalet sysselsatta i de preliminära uppgifterna sedan år 2005 har avvikit från de slutliga uppgifterna med ± 1 procent på hela landets nivå på grund av att materialen är ofullständiga. Numera är variationen 0,2–0,3 procent. Den kommunvisa variationen kan också vara större.

Klassificeringar

Statistiken produceras med alla regionala indelningar som bygger på kommunindelning, såsom hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Uppgifterna kan också framställas efter postnummerområde samt enligt koordinatbaserade indelningar, t.ex. kommunernas delområdesindelningar.

Utöver de regionala indelningarna används i statistiken indelning efter bl.a. näringsgren, sektor, yrke, utbildning och socioekonomisk ställning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken bygger på omkring 30 olika administrativa och statistiska material. De viktigaste uppgiftskällorna är:

• Befolkningsdatasystemet (Befolkningsregistercentralen)

• Olika beskattningsmaterial

• Olika register över arbetsavtals- och anställningsförhållanden inom den privata sektorn

• Statens och kommunernas register över anställningsförhållanden

• Arbets- och näringsministeriets (ANM) register över arbetssökande

• Fpa:s och Pensionsskyddscentralens pensionsregister

• Olika register över studerande

• Huvudstabens beväringsregister

• Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister och register över offentliga sammanslutningar

• Statistikcentralens examensregister

Dessutom ingår statistiken i två olika datainsamlingar från företag: enkäten om arbetsställestruktur och personal samt insamlingen av yrkesuppgifter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen. Uppgifterna beskriver situationen på årets sista dag.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Tidsserie

Statistikens population och definitioner har varit så gott som oförändrade sedan år 1987, då en regelbunden produktion av statistiken inleddes. Klassificeringarna i statistiken har däremot ändrats under årens lopp. Bl.a. näringsgrensindelningen har ändrats åren 1993, 2001 och 2007 och yrkesklassificeringen åren 1995 och 2010. Ändringarna i klassificeringarna påverkar jämförbarheten mellan olika år, eftersom det inte har varit möjligt att ta fram fullständiga omvandlingsnycklar mellan alla klassificeringar.

Nyckelord

arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/yht_sv.html

Mera information

Uppgifterna publiceras också i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin och i Befolkningsstatistiktjänsten. På basis av sysselsättningsstatistiken görs dessutom specialutredningar och undersökningsmaterial på det sätt kunden önskar.


Senast uppdaterad 01.02.2022