Arbetsmiljö

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tyoolot/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977. Med hjälp av undersökningen är det möjligt att följa med arbetsförhållanden och ändringar i dem.

Uppgiftsinnehåll

Utöver fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor omfattar materialet uppgifter om arbetets innehåll, arbetsmarknadsställningar, arbetsvillkor, värden och värderingar som gäller arbetet samt faktorer på arbetsorganisationsnivå. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Av Statistikcentralens standardklassificeringar har man använt yrkesklassificeringar, näringsgrensindelningar, klassificeringar av den socioekonomiska ställningen, utbildningsklassificeringar och regionala indelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in via personliga besöksintervjuer med hjälp av standardiserade blanketter. Urvalet har erhållits ur arbetskraftsundersökningen antingen genom val av sysselsatta eller löntagare. Vid varje undersökningsomgång har 3 800 - 7 000 personer intervjuats. Bortfallet har växlat mellan 8 och 33 procent.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Undersökningen om arbetsförhållanden har genomförts åren 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013 och 2018

Färdigställs eller offentliggörs

Undersökningsmaterialet har i allmänhet färdigställts inom någon månad från utgången av tiden för fältarbetet. De första publikationerna har publicerats omkring ett halvt år efter undersökningstidpunkten.

Tidsserie

Undersökningsmaterial och publikationer finns tillgängliga beträffande undersökningarna om arbetsförhållanden för åren 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013 och 2018. Grundrapporten för år 2013 utkom i december 2019.

Nyckelord

anställningsförhållande, arbetsbelastning, arbetsförhållanden, arbetsgemenskap, arbetshälsa, arbetsliv, arbetstid, arbetstillfredsställelse, företagshälsa

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tyoolot/yht_sv.html

Mera information

När undersökningsmaterial har lämnats ut för syften utanför undersökningen har personuppgifterna uteslutits. På begäran görs också utskrifter och analyser av materialet på det sätt kunden önskar.


Senast uppdaterad 13.02.2020