Befolkningsprognos

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler. Man räknar då ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Vid beräkning av kommunvisa prognoser produceras också en kalkyl över självförsörjning, som beskriver hurdan befolkningsutvecklingen skulle vara utan flyttningsrörelse.

Uppgiftsinnehåll

På basis av befolkningsprognosen erhålls förväntad folkmängd och åldersstruktur för hela landet, kommunerna eller andra områden baserade på kommunindelningen, i slutet av varje prognosår. Också antalet födda, döda och omflyttade erhålls samt de fruktsamhets-, dödlighets- och omflyttningstal som använts vid beräkningen av prognosen.

Klassificeringar

Uppgifterna är tillgängliga med olika regionindelningar baserade på kommunindelningen, med undantag av de beräkningskoefficienter som används i prognosen och som bara fås kommunvis. I befolkningsprognosen används det årets regionindelning som är i kraft vid publiceringen av prognosen. De förväntade folkmängderna indelas i 1- eller 5-årsåldersklasser.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Befolkningsstatistiken i Finland bygger på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem sänder uppgifterna om befolkningsförändringar till Statistikcentralen. I Statistikcentralens befolkningsprognos beräknas den kommande folkmängden och befolkningssammansättningen med hjälp av fruktsamhets-, dödlighets- och omflyttningskoefficienter. Koefficienterna beräknas på basis av den slutliga statistiken över befolkningsförändringar. Närmare uppgifter metoderna för uppgörandet av prognosen finns i kvalitetsbeskrivningen för befolkningsprognosen.

Uppdateringsfrekvens

Befolkningsprognosen har tillsvidare gjorts med tre års intervaller.

Färdigställs eller offentliggörs

Befolkningsprognosen utarbetas och publiceras på hösten.

Tidsserie

Statistikcentralen (tidigare Statistiska centralbyrån) publicerade den första prognoskalkylen som gällde den framtida befolkningsutvecklingen i Finland. Regionala prognoser började utarbetas på 1960-talet. Under de senaste decennierna har befolkningsprognoser gjorts med tre års intervaller. Äldre prognoser är tillgängliga i elektroniskt format fr.o.m. prognosen år 2001.

Nyckelord

befolkning, befolkningsförändringar, befolkningsprognoser, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, nativitet, prognoser

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.04.2020