Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.

Uppgiftsinnehåll

Till den befolkning som är fast bosatt i Finland hör finländska och utländska medborgare fast bosatta i Finland, även om de bor tillfälligt utomlands. Utländska medborgare statistikförs bland befolkning i Finland, om han eller hon ämnar bo eller har bott i landet i minst ett år. Asylsökande statistikförs som befolkning först när Utlänningsverket har beviljat den sökande ett permanent uppehållstillstånd.

De personer bosatta i Finland som hör till en främmande stats beskickning, handelsrepresentation eller utsänd konsuls konsulat jämte deras familjemedlemmar och personliga tjänstefolk hör inte till den fast bosatta befolkningen i Finland, om de inte är finska medborgare. Däremot hör den finländska personalen vid finländska beskickningar och handelsrepresentationer i utlandet samt de personer som tjänstgör i FN:n fredsbevararstyrkor till befolkningen bosatt i Finland.

I statistiken finns varje persons bostadsort (hemortskod) samt bostadsortens koordinater. Dessutom erhålls uppgifter bl.a. om en persons kön, födelsetid, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland, liksom också uppgifter om eventuell make/maka, alla biologiska barn och adoptivbarn samt om personens föräldrar. Också eventuellt vigseldatum, datum för äkenskapsskillnad och datum då personen blev änka/änkling erhålls liksom ordningsnumret för det nuvarande äktenskapet eller registrerade partnerskapet.

Enskilda uppgifter med identifikationsuppgifter är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Som åldersklassificering används indelningen i 1- eller 5-årsklasser. På en grövre nivå klassificeras åldern i tre klasser (0–14, 15–64 och 65–).

Språket har fr.o.m. år 1999 klassficerats enligt ISO-standard. Tidigare användes Statistikcentralens egna klassificeringar.

Medborgarskap och födelseland klassificeras efter världsdel.

Befolkningsuppgifter erhålls med olika regionindelningar baserade på kommunindelning. I den avgiftsbelagda tjänsten finns dessutom uppgifter om kommunens delområden. Uppgifterna kan också produceras efter tätort, postnummerområde samt med regionindelning baserad på kartkoordinater, t.ex. rutmaterial.

Som regionindelning har sedan statistiken för 31.12.1999 använts indelningen den första dagen följande år. På beställning kan uppgifterna om de kommuner som slagits samman vid årsskiftet också produceras med regionindelningen årets sista dag före sammanslagningen.

Tidsserier kan sedan år 1975 produceras retroaktivt ur databasen Altika med innevarande års regionindelning. En tidsserie över födelsekommunen kan produceras retroaktivt med statistikårets regionindelning fr.o.m. år 1990.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna fås ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem enligt situationen vid årsskiftet..

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över befolkningsstrukturen framställs årligen enligt situationen vid årsskiftet.

Färdigställs eller offentliggörs

Meddelanden om sådana befolkningsförändringar som hänför sig till föregående år inväntas under januari. I början av februari tar man ut årsskiftets befolkningsuppgifter ur befolkningsdatasystemet.

Filen färdigställs i mars efter statistikåret. Papperspublikationen över kommunernas folkmängd (Befolkningen kommunvis och i storleksordning) utkommer i mars samtidigt som uppgifterna publiceras på Statistikcentralens webbsidor. Mera omfattande information om befolkningsstrukturen fås i publikationen "Befolkningens sammansättning och befolkningsförändringar kommunvis", som utkommer i juni.

Tidsserie

Befolkningsuppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 1749. Sedan år 1865 har uppgifter om folkmängd publicerats efter församling och sedan år 1880 efter kommun. Av prästerskapets tioårstabeller framgår befolkningens ålder, civilstånd och språk efter församling ända till år 1940. Kommunvis är dessa uppgifter tillgängliga fr.o.m. år 1950. De kommunvisa uppgifterna har sammanställts vart tionde år och de bygger på folkräkningarna. Årliga uppgifter om befolkningens kön, ålder, civilstånd och språk är tillgängliga sedan år 1970.

Kommunvisa befolkningsuppgifter i elektronisk form erhålls ur databasen Altika fr.o.m. år 1975. Tidsserierna för befolkningsuppgifterna i den avgiftsfria StatFin-informationstjänsten börjar år 1980.

Nyckelord

befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.04.2020