Statens inkomster och utgifter efter område

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vtmma/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver statens inkomster och utgifter efter område. Statistikcentralen har indelat statens bokslut efter område sedan år 1978 gällande jämna år. Man har ansett att vartannat år är tillräckligt, eftersom utredningen inte har konjunkturpolitisk karaktär. Områdesindelningen har till år 1992 gjorts efter län och från år 1994 efter landskap.

Uppgiftsinnehåll

Principen för områdesindelningen har i stort sett varit följande: Konsumtionsutgifterna bokförs på det område, där resp. arbetsenhet eller det arbetsställe som utför servicen är belägen.Utgifter av inkomstöverförings- och bidragstyp bokförs på det slutliga området för objektet för utgiften.

Utgifter av investeringstyp har efterfrågats separat eftersom beräkningssättet till följd av övergång till affärsbokföring avviker från beräkningssättet för driftsutgifter. Utgifter av investeringstyp beräknas utifrån förändringar i balansräkningen.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

På utgiftssidan klassificering av utgiftsslag och på inkomstsidan klassificering av skatteslag. Den regionala indelningen var till år 1992 län och från år 1994 landskap.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Utgiftsuppgifterna har huvudsakligen regionaliserats utgående från en enkät till statens statistikbyråer, inkomstsidans områdesuppgifter bygger på separata utredningar vid Statistikcentralen. I vissa fall har områdesindelningen gjorts vid Statistikcentralen.

Statens skatteinkomster beräknas vid Statistikcentralen under jämna år skilt för varje skatt. Kalkylerna bygger på det regionala området där varje verklig betalare av skatten finns. Inkomstskatterna intäktsförs enligt varje inkomsttagarens regionala område, skatter på basis av omsättning enligt det regionala området för den slutliga betalaren och övriga skatter enligt betalarens regionala område. När det gäller vissa enskilda skatter, såsom moms, har man varit tvungen att ta fram en teoretisk mall på grund av skattens komplexitet. Momsmodellen bygger på input-output-kalkyler.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Under jämna år.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över utgiftsidan tar omkring ett år att färdigställa och statistiken över inkomstsidan omkring ett och ett halvt år räknat från statistikåret.

Områdesindelningen för skatteinkomster fås omkring ett och ett halvt år efter utgången av kalenderåret.

Tidsserie

Uppgifter har sammanställts fr.o.m. 1978.

Nyckelord

inkomster, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, skatteintäkter, statens inkomster, statens utgifter, statsekonomi, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vtmma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2014