Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantalouden tilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vtp/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Se perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT2010:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta SNA2008 (System of National Accounts).

Pääomakantalaskelmissa kuvataan tavaroiden ja palvelusten tuotannossa käytettävää kiinteää pääomavarantoa, pääoman bruttomuodostusta, fyysistä poistumaa sekä arvon vä-henemistä eli pääoman kulumista.

Tietosisältö

Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen kansantalouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut, bruttokansantuote ja bruttokansantulo sekä näiden komponentit. Kansantalouden tuotan-toa, tuloja, tulojen käyttöä ja pääomanmuodostusta kuvataan taloustoimittain ja sektoreittain. Tuotanto-, työllisyys- ja pääomanmuodostustiedot esitetään taloustoimittain ja toimialoittain. Tietoja kulutuksesta esitetään käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan mukaan. Julkista toimintaa kuvaavia tietoja esitetään myös tehtäväluokituksen mukaan. Lisäksi tietoja on kansantalouden tilinpidon mukaisista veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa esitetään kansantalouden tarjontaa ja kysyntää koskevat tiedot tuoteryhmittäin.

Pääomakanta estimoidaan investointi-kertymämenetelmään perustuvalla laskentamallilla. Kokonaisva-ranto lasketaan nettokäsitteinä kaikkien pääomatavaratyyppien osalta, myös pääoman bruttokannat ovat saatavissa erikseen tarvittaessa. Pääomakantalaskelmien tietoja käytetään tuottavuuslaskelmissa sekä kansantalouden tilinpidon kiinteän pääoman kulumisen estimaatteina. Kiinteän pääoman varanto on keskeinen lähtökohta kansanvarallisuuden määrittämisessä.

Tietosisältö perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT2010:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta SNA2008 (System of National Accounts). Kan-santalouden tilinpidon tietojärjestelmä koostuu perustilastojen, erilaisten rekisterien ja erikseen kysyt-tävien tietojen joukosta. Pääosa tiedoista on julkisia, yksittäiset yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus ISL2012, toimialaluokitus TOL2008, tuottajatyyppiluokitus, EKT2010:n mukainen taloustoimiluokitus, pääomatavaratyyppiluokitus, kulutus-menoluokitus COICOP, tehtäväluokitus CO-FOG. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa tuoteluokituksena EU:n toimialapohjaiseen tuoteluokitukseen, CPA:han perustuva kansantalouden tilinpidon tuoteluokitus (KTTL). Luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän EKT2010:n edellyttämiin standardeihin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kansantalouden tilinpito on johdettu tilasto, jonka laadinnassa käytetään hyvin suurta määrää Tilasto-keskuksen ja muiden tahojen tuottamia tilastoaineistoja. Käytettävät tilastot ovat pääasiassa talous- ja sosiaalitilastoja (esimerkiksi yritysten rakennetilastot, työvoimatutkimus, hintaindeksit, erilliset tuote-aineistot, kuten teollisuuden hyödyketilaston tuotanto-, raaka-aine- ja polttoainetilasto) sekä lukuisia Tilastokeskuksen ulkopuolisia aineistoja (esimerkiksi valtion tilinpäätösaineisto, vakuutusyhtiötilasto). Tiedot muokataan kansantalouden tilinpidon käsitteistön ja määritelmien mukaisiksi.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Ensimmäiset ennakkotiedot edellisestä vuodesta julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa pl. pääoma-kanta. Laajan tietosisällön mukaiset ennakkotiedot julkaistaan heinäkuussa ja tietoja tarkennetaan seu-raavan vuoden tammikuussa. Lopulliset vuotta t koskevat tarjonta- ja käyttötaulukot julkaistaan joulu-kuussa t+2 ja koko tilinpidon tietosisältö tammikuussa t+3.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Maaliskuu, heinäkuu, joulukuu, tammikuu.

Aikasarja

EKT2010:n mukaiset aikasarjat on laskettu vuodesta 1975 lähtien ja tuoreimmat vuodet päivittyvät jatkuvasti. Tästä sarjasta poikkeavat YK:n tilinpitosuosituksen SNA68:n mukaiset aikasarjat vuosille 1960 - 74 ovat erikseen saatavissa. Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat ulottuvat vuoteen 1860 (ks. kansantalouden historialliset sarjat). Tarjonta- ja käyttötaulukoita on laskettu vuodesta 1995 lähtien.

Pääomakantalaskelmia koskevat tiedot ovat saatavissa vuodesta 1960 alkaen käypiin ja kiinteisiin hin-toihin toimialoittain, tavaratyypeittäin ja sektoreittain. Erillistiedusteluina on saatavissa valikoitua pää-omakantatietoa aina vuodesta 1920 asti.

Asiasanat

arvonlisäys, bruttokansantulo, bruttokansantuote, huoltotase, investoinnit, julkiset menot, kansantalouden tilinpito, kansantalous, kansantulo, kulutus, kulutusmenot, kysyntä, pääoma, pääomakanta, pääomanmuodostus, säästämisaste, tarjonta, tulot, tuotanto, työllisyys, ulkomaankauppa, vaihtotase, velat, velkaantumisaste, veroaste

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vtp/yht.html

Lisätietoja

EKT2010:n mukaista tilinpitoa ja sisällön muutoksia aiempaan tilinpitoon kuvataan syksyllä 2014 il-mestyvässä julkaisussa. EKT95:n mukaista tilinpitoa ja sisällön muutoksia aiempaan tilinpitoon on ku-vattu julkaisuissa Kansantalouden tilinpito 2001-2010, SVT Kansantalous 2011; Kansantalouden tilin-pito 1999-2008, SVT Kansantalous 2010; Kansantalouden tilinpito 1995-2004 Uudistetut aikasarjat, SVT Kansantalous 2006; Kansantalouden tilinpito Aikasarjat 1975-2002, Osa I Uudistetut taulukot 1989-2002, SVT Kansantalous 2004:2 A sekä Kansantalouden tilinpito 1975-1998, Aikasarjat, SKT95 uudistus, SVT Kansantalous 2000:1.


Päivitetty 31.01.2022