Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ykhi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousTulot ja kulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2007.

Kuvaus

Euroopan unionin jäsenvaltiot tuottavat kansallisen indeksin lisäksi yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (Harmonised Index of Consumer Prices). Näistä EU:n tilastovirasto Eurostat laskee EU- ja EMU-maille yhteiset indeksit (European Index of Consumer Prices ja Monetary Union Index of Consumer Prices). Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin laskentaa ohjaavat EU:n säädökset. Yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien pääasiallinen käyttötarkoitus on EU-maiden väliset inflaatiovertailut. Euroopan Keskuspankki käyttää yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä rahapolitiikassaan inflaation mittarina. Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi perustuu suurimmalta osin samoihin hintatietoihin ja samaan kansantalouden tilinpidon aineistoon kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi. Sen kattavuus ja hyödykevalikoima on kuitenkin erilainen, siksi yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kehittyy eri tavalla kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi.

Tietosisältö

Kuvaa kuluttajahintojen muutosta EU:n puitteissa harmonisoidun kulutuskäsitteen ja laskentamenetelmien mukaisesti. Perustuu kuluttajahintaindeksiä varten kerättyihin hintatietoihin, mutta on kattavuudeltaan suppeampi. Mm. korot ja suurin osa omistusasumisen kustannuksista puuttuvat yhdenmukaistetusta indeksistä. Kokonaisindeksi ja noin 100 hyödykeryhmittäistä alaindeksiä. Yksittäistä liikettä koskevat hintatiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Yksityiskohtaiset tiedot keruun kohteena olevista hyödykkeistä ovat myös salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

EU:n vahvistama yksityisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen hyödykeluokitus COICOP (Classificiation Of Individual Consumption by Purpose).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Perustuu kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn ainieistoon. Hintakeruun kohteena olevat liikkeet on valittu osin satunnaisotannalla ja osin harkinnanvaraisesti.

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaistaan kuluttajahintaindeksin yhteydessä tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 14. päivänä. Mikäli kyseinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, julkaistaan tilasto lähimpänä arkipäivänä. EU julkaisee tiedot omassa tiedotteessaan yleensä muutamia päiviä kansallisen julkistamispäivän jälkeen.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1996 lähtien.

Asiasanat

indeksit, hinnat, kuluttajahinnat, inflaatio, kansainvälinen vertailu, yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ykhi/yht.html


Päivitetty 12.11.2008