Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yrti/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä. Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tilasto sisältää myös tietoja yritysten kasvusta ja selviämisestä aloitusvuoden jälkeen.

Tietosisältö

Tilastoyksikkönä on yritys. Aineisto ei sisällä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä ne maatalouden yksiköt, jotka eivät täytä tilastointikriteerejä.

Aineisto sisältää tuloslaskelma- ja tasetiedot, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, taseen erittelytietoja, käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset, henkilöstön lukumäärän. Lisäksi aineisto sisältää yritysten perus- ja luokittelutietoja.

Aineistosta tuotetaan toimialoittaisia tunnuslukuja ja tuloslaskelma- ja tasetietoja kuvaavia tilastoja.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008, suuruusluokitus, institutionaalinen sektoriluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston aineisto perustuu Verohallinnon elinkeinoveroaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluihin. Elinkeinoveroaineisto sisältää kaikkien elinkeinoverolain alaisten yritysten ja ammatinharjoittajien tilinpäätöstietoja.

Henkilöstötiedot saadaan yritysten rakennekyselyllä. Vuosittain kerätään vähintään viisi henkilöä työllistävien monitoimipaikkaisten ja vähintään 20 henkilöä työllistävien yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Kyselyihin sisältymättömien yritysten palkansaajien määrä estimoidaan Verohallinnon verotusaineiston palkkatietojen perusteella. Yrittäjät estimoidaan kaikille yrittäjäeläkettä- ja palkkaa maksaneille.

Elinkeinoveroaineistosta saadaan muodostettua yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot. Puuttuvat tiedot tuotetaan menetelmällisesti. Tilinpäätöstilaston omalla kyselyllä kerätään tilinpäätöksen lisätietoja. Kyselyyn kuuluvat kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Lisäksi 10 – 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä kyselyyn on valittu yritykset satunnaisotannalla. Kyselyssä on myös joitain alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä kaikki markkinaehtoiset kunnalliset liikelaitokset. Oman kyselyn tietoja hyväksi käyttäen imputoidaan tilinpäätöksen lisätiedot koko yritysjoukolle.

Tilaston tuotannossa hyödynnetään Patentti- ja rekisterihallituksen virallisia tilinpäätöksiä ja muita tiedonkeruita.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset rakenne- ja tilinpäätöstiedot joulukuussa.

Aikasarja

Tilinpäätöstietoja on julkistettu vuodesta 1974. Yritysten toimiala- ja henkilöstötietoja on saatavissa vuodesta 1984 alkaen.

Asiasanat

Yritykset, toimialat, henkilöstö, tilinpäätös, liikevaihto, tuloslaskelma, taseet, kannattavuus, jalostusarvo, investoinnit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yrti/yht.html


Päivitetty 22.08.2018