Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet

Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: tietojen tarkentumiseen ja julkistusvirheisiin.

Tietojen tarkentuminen parantaa tilaston laatua

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastotietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaan tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen.

Suhdannetilastojen kausitasoitetut tiedot tarkentuvat käytettävän laskentamenetelmän vuoksi. Uuden aikasarjahavainnon tuoma lisäinformaatio hyödynnetään mallipohjaisessa laskentamenetelmässä, mikä heijastuu aikaisemmin julkistettujen tietojen muutoksena. Tuoreimpien kausitasoitettavien lukujen revisioitumisesta kerrotaan tilastojen julkistusten yhteydessä ja tilaston dokumentaatiossa.

Keskeisten suhdannetilastojen ja joidenkin vuositilastojen yhteydessä julkistetaan myös taulukko toteutuneista revisioista. Taulukosta ilmenee, miten viimeisten tilastoajankohtien tiedot ovat muuttuneet ensimmäisen ja tuoreimman julkistuksen välillä.

Kunkin tilaston tietojen tarkentumiseen vaikuttavista syistä kerrotaan tarkemmin tilaston dokumentaatiossa (kohdassa Tietojen revisoitumiskäytännöt). Kuvauksesta ilmenee myös revisioiden tavanomainen suuruusluokka, kuinka kauan tiedot tarkentuvat ensimmäisen julkistuskerran jälkeen ja tarkentuvatko jotkin tiedot muita enemmän.

Mikäli tilaston tietojen tarkentuminen on merkittävästi tavallista suurempi, kerrotaan sen syistä erikseen julkistuksessa.

Virhetilanteista tiedotetaan käyttäjille

Tilastojulkistamisen virheitä ovat muun muassa tiedotteiden teksteissä, kuvioissa tai taulukoissa esitetyt virheelliset luvut tai väärien käsitteiden käyttö. Toisin kuin tietojen tarkentuminen, virhetilanteet ovat odottamattomia poikkeamia normaalista tilastojulkistamisesta.

Virheet korjataan ja niistä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti. Korjauksista kerrotaan julkistuksessa muutostiedotteilla.

Tilastoissa esiintyvät kirjoitus- ja muut muotovirheet korjataan mahdollisimman nopeasti, eikä niistä tehdä erillistä merkintää verkkosivuille.

Tilastotietokantoihin tehtävistä muutoksista uutisoidaan Muutoksia StatFin-tietokannassa -sivulla.

Julkistamisen ajankohdan mahdollinen muutos ilmoitetaan Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa.