Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens PxWeb-databaser

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens PxWeb-databaser.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 11.9.2020 och uppdaterats 6.3.2023.

Hur lättillgängliga är Statistikcentralens PxWeb-databaser?

Statistikcentralens PxWeb-databaser uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Vilka brister i tillgängligheten finns det i Statistikcentralens PxWeb-databaser?

 • Länken till organisationens webbplats visas med en hussymbol med bristfälliga eller felaktiga textalternativ. Databasens användning utgår från tre steg: välj en tabell, välj variabler i tabellen och visa tabellen. Dessa tre steg illustreras med en stig med ikoner. I ikonernas textalternativ står det nu på varje sida och vid varje steg att användaren just nu befinner sig i det steg som ikonen symboliserar. (WCAG 1.1.1)
 • Sidan med sökresultat saknar en rubrik på nivå 1. Tabellrubriken i databastabellerna finns i rubrikcellen och upprepas av skärmläsaren i samband med varje cell, vilket gör det tungt att lyssna på tabellerna med ett skärmläsningsprogram. (WCAG 1.3.1)
 • De val som gjorts på variabellistsidan i tabellen visas enbart med hjälp av färg. I figurerna som databasen skapar är färg det enda sättet att förmedla information. Uppgifterna kan dock granskas i tabellform. Det pågående steget i tabellbildningen visas endast i blått. (WCAG 1.4.1)
 • Kontrasten i uppdateringsdatumen för tabellistan är inte tillräcklig. I listboxarna är kontrasten mot bakgrunden för den färg som anger variabelval otillräcklig. (WCAG 1.4.3) 
 • När man förstorar enbart texten till 200 procent försvinner en del av texterna eller så överlappar de varandra. (WCAG 1.4.4)
 • I mobilvyn överlappar texterna i början av sidan varandra. (WCAG 1.4.10)
 • Fokusfärgens kontrast mot bakgrunden är otillräcklig. I statistikfigurer där de färgade områdena ligger fast i varandra räcker inte kontrasten mellan färgerna som finns bredvid varandra. (WCAG 1.4.11)
 • Sidornas titlar berättar en del om den öppna sidan, men olika sidor kan ha samma titel och användaren kan inte utgående från rubriken veta vilken PxWeb-databas han eller hon använder. (WCAG 2.4.2)
 • Språkvalens språk har inte definierats. (WCAG 3.1.2) 
 • På några ställen laddas webbsidan upp på nytt utan förhandsvarning när användaren ändrar på ett värde på webbsidan. Detta sker på följande ställen:
  • När användaren öppnar punkter i menyn i databasens huvudvy (trädvy).
  • När användaren klickar på variabler i rullgardinsmenyn för gruppering på sidan för val av variabler, t.ex. byter områdesindelning från kommuner till landskap.
  • När användaren på tabellens presentationssida ändrar presentationsformen t.ex. från tabell till figur. (WCAG 3.2.2)
 • På tabellens urvalssida finns det i vissa boxar rullgardinsmenyer, som kan användas för att ändra på variablernas grupperingar. I dessa rullgardinsmenyer är texten som påminner om en etikett tekniskt sett ett av alternativen i menyn och rullgardinsmenyn har ingen egentlig etikett alls. (WCAG 3.2.3)
 • Det finns fel i databasens kod. (WCAG 4.1.1)
 • Information om databasfunktionernas status skickas inte till skärmläsningsprogrammet. I databasens huvudvy finns en lista som öppnas och stängs, men information om att punkterna öppnas eller stängs förmedlas inte. De tre stegen i tabellbildningen ger ingen information om vilket steg som är aktivt. I menyn på tabellens presentationssida saknas meddelanden om att punkterna i menyn har öppnats eller så är de inkorrekta. Meddelandena kommer fram efter några klickar. Sökknappen för sökfunktionen i listboxarna på tabellens urvalssida är en länk. Det kan vara förvirrande för användaren. (WCAG 4.1.1)

PxWeb-systemet utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan de nordiska statistikbyråerna. En del av bristerna korrigeras i samband med nästa versionsuppdatering. Databasernas tillgänglighet vidareutvecklas.

Lade du märke till du andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Statistikcentralens PxWeb-databaser som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Tillsynen över tillgängligheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss, som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för kontroll av tillgänglighet
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel ) 0295 016 000