Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens PxWeb-databaser

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens PxWeb-databaser.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 11.9.2020 och uppdaterats 21.4.2023.

Hur lättillgängliga är Statistikcentralens PxWeb-databaser?

Statistikcentralens PxWeb-databaser uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Vilka brister i tillgängligheten finns det i Statistikcentralens PxWeb-databaser?

Statistikcentralens logotyp uppe i databasvyn fungerar som länk till en databasförteckning, trots att logotypens alt-text påstår att länken för till förstasidan i Statistikcentralens webbtjänst. (WCAG 1.1.1)

I tabeller som databasen bildar har tabellens rubrik angetts i en cell som har sammanslagits inom tabellen, vilket leder till att skärmläsningsprogrammen läser den på ett störande sätt när användaren rör sig från en cell till en annan inom tabellen. Sidan med sökresultat saknar en rubrik på nivå 1. Alla semantiska markeringar saknas från anvisningssidan. Vissa verktyg i verktygsmenyn innehåller menyer där namnet på kryssrutan inte är korrekt anslutet till kryssrutan. Knapparna som preciserar databasens sökfunktion har inte grupperats i en grupp. (WCAG 1.3.1)

I figurer som databasen skapar är färg det enda sättet att förmedla information. Uppgifterna kan dock granskas i tabellform. Det pågående steget i tabellbildningen visas endast i blått. (WCAG 1.4.1)

När enbart texten förstoras, syns bara början av vissa knappars text och en del av texterna i verktygsmenyn på tabellsidan hamnar under tabellen. (WCAG 1.4.4)

I mobilvyn överlappar de texter som beskriver stegen av framskridande i databasen delvis varandra. De långa variabelnamnen syns inte helt och hållet i listboxarna för variabler. (WCAG 1.4.10)

Kontrasten mellan de intilliggande färgerna är inte tillräckligt stor i sådana statistiska figurer som framställs med databasen och där de färgade områdena ligger fast i varandra. (WCAG 1.4.11)

En snabblänk till innehållet finns, men föremålet för länken är ganska långt nere på sidan och användaren kanske inte märker vissa väsentliga saker, såsom felmeddelanden. (WCAG 2.4.1)

Sidornas titlar berättar en del om den öppna sidan, men olika sidor kan ha samma titel och användaren kan inte utgående från rubriken veta vilken PxWeb-databas han eller hon använder. (WCAG 2.4.2)

Fokusordningen på sidorna är i övrigt logisk, men på databasens ingångssida laddar öppnandet av statistikmenyerna upp sidan på nytt och flyttar markören till början av sidan. På tabellsidan finns det före tabellen knappar för snabbåtgärder med vilka man t.ex. i stället för tabellen kan välja en figur som presentationsform. En del av dessa knappar laddar upp sidan på nytt utan en förhandsvarning och flyttar markören till början av sidan. Detta försvårar användningen av sidan med tangentbord. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)

På somliga ställen har etiketter använts fel och innehåller ibland engelskspråkiga texter på finskspråkiga och svenskspråkiga sidor eller långa programtekniska namn som låter förvirrande med skärmläsningsprogram. (WCAG 2.4.6)

På sidan för val av variabler finns listboxar och varje box har en etikett som gäller boxen och som avviker från den synliga rubriken på boxen. Etiketterna skiljer sig från elementets synliga namn där faserna av databasens användning presenteras samt på tabellens presentationssida under den punkt där man ska bekräfta att tabellen laddas ner eller att presentationsformen ändras. Även om namnen är beskrivande kan skillnaderna skapa problem för dem som använder hjälpmedel. (WCAG 2.5.3)

Sökfunktionen heter på hela databasens nivå på finska ”Haku”, men på sidan för val av variabler ”Etsi”. (WCAG 3.2.4)

Om användaren väljer för många värden för en tabell kan tabellen inte visas på grund av storleksbegränsningar. Felmeddelandet riktar sig inte tydligt till någon punkt och innehåller inget förslag till korrigering. Skärmläsaren läser inte meddelandet i sin helhet. Om den valda tabellen visas komprimerad på skärmen visas inte felmeddelandet fast i tabellen och en användare som använder en snabblänk hoppar över meddelandet. Samma problem med snabblänkar uppstår i en situation där den typ av figur som användaren valt inte kan visas för de valda uppgifterna. (WCAG 1.3.3, 3.3.3)

På tabellens urvalssida finns det i vissa boxar rullgardinsmenyer, som kan användas för att ändra på variablernas grupperingar. I dessa rullgardinsmenyer är texten som påminner om en etikett tekniskt sett ett av alternativen i menyn och rullgardinsmenyn har ingen egentlig etikett alls. (WCAG 3.3.2)

Det finns fel i databasens kod. (WCAG 4.1.1)

Information om databasfunktionernas status skickas inte till skärmläsningsprogrammet. I databasens huvudvy finns en lista som öppnas och stängs, men information om att punkterna öppnas eller stängs förmedlas inte. I redigeringsmenyn på tabellens presentationssida finns vissa tekniska markeringar som användarna av skärmläsningsprogram hör samt anvisningar på engelska på finskspråkiga och svenskspråkiga sidor. Sökknappen för sökfunktionen i listboxarna på tabellens urvalssida är en länk. Det kan vara förvirrande för användaren. (WCAG 4.1.2)

PxWeb-systemet utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan de nordiska statistikbyråerna. Databasernas tillgänglighet vidareutvecklas och identifierade brister korrigeras i samband med nästa versionsuppdatering.

Lade du märke till du andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Statistikcentralens PxWeb-databaser som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Tillsynen över tillgängligheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss, som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för kontroll av tillgänglighet
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel ) 0295 016 000