Strategi

Vision: Fakta för framtiden

Statistikcentralens strategiska avsikt, dvs. vision är Fakta för framtiden. Vårt mål är att vi senast år 2030 lever i ett samhälle där verksamheten allt kraftigare baserar sig på data. Statistikcentralen vill för sin del säkerställa att man i samhället känner till och identifierar betydelsen av information som en framtidsfaktor.

För att lyckas med visionen krävs att Statistikcentralen förnyar sig, beaktar informationsanvändarnas synvinkel och utvecklas från en tillförlitlig statistikproducent till en organisation som erbjuder verkningsfull information. I det fall att visionen uppfylls känner man till Statistikcentralen och de anställda både nationellt och internationellt som aktiva informationsproducenter och sammanställare av information samt som en aktör som värnar om tillförlitlig information och vidgar förståelse. Tillsammans med våra intressentgrupper vill vi bygga nätverk som är till nytta för samhället och ett hållbart informationsekosystem där olika aktörer arbetar för gemensamma mål. För att lyckas måste vi förutse förändringar och vara öppna för försök och förnyelse.

Mission

Vi tillhandahåller tillförlitlig och aktuell information, till nytta för kunderna och för den samhälleliga diskussionen.

Statistikcentralens uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information till nytta för kunderna och för den samhälleliga diskussionen. Grunden för verksamheten och förnyelsen är kontinuerlig, effektiv och aktuell statistikproduktion, som baserar sig på starkt kunnande inom statistik- och informationsbranschen, omfattande datamaterial samt förmåga att samla in, administrera och använda materialet på ett etiskt och hållbart sätt. Kontinuerlig granskning och utveckling av denna grund är också nödvändig när vi skapar förutsättningar för effektiv användning av information i samhället.

Strategiska målsättningar

Statistikcentralen har identifierat två strategiska målsättningar som möjliggör visionen.

Vår målsättning är att erbjuda information och förståelse genom att förutse fenomen och behov. I en komplicerad värld ökar behovet av högklassig och rättidig information samtidigt som behoven och förväntningarna förändras och blir komplicerade kanske snabbare än någonsin tidigare. Vid sidan av traditionella beskrivningsobjekt och statistik uppstår nya fenomen där information måste slås samman och förädlas på ett nytt sätt över organisationsgränser. I denna förändringssituation behövs ett starkt statistikkunnande, framförhållning samt färdigheter och beredskap att samla in, bearbeta och analysera data på ett tillförlitligt och smidigt sätt. För att lyckas med målen krävs också ett nätverksbaserat verksamhetssätt över organisationsgränser.

Statistikcentralen vill vara en aktiv del av ett hållbart informationsekosystem. Hållbarhet förutsätter ett aktivt samarbete i olika form, nya arbetssätt och en arbetsfördelning som förnyas. Vi vill vara med och bygga ett sådant nätverk av olika aktörer som möjliggör effektiv och etisk användning av datalagren i samhället. Statistikcentralen ställer sitt kunnande vid sammanslagning och bearbetning av information samt vid jämförbarhet över tid och rum och kontinuitet i vidare utsträckning än tidigare till samhällets förfogande.