Tiedon laatukehikko -hanke lisää tietojen käyttöä

Tilastokeskus vastaa Tiedon laatukehikko -hankkeesta, jossa parannetaan julkisten tietovarantojen käytettävyyttä. Valtionhallinnon rekisteriviranomaisten yhteisen hankkeen tavoitteena on tuottaa malli ja toimintatavat, joiden avulla tietoaineistojen yhteiskäyttöisyys helpottuu. 

Tiedon laatukehikko -hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jossa kehitetään ja laajennetaan julkisten tietojen jakamista. 

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa. Tiedon laatu on tarkoitus kuvata yhtenäisellä tavalla.

Hankkeessa on selvitetty tiedon laadun hallinnan nykytilaa ja muodostettu tämän pohjalta alustavat tietoaineistojen laatukriteerit.

Laatukriteerit ja niiden mittarit ovat lausuntokierroksella 6.9.2021-4.10.2021 lausuntopalvelu.fi -sivustolla. 

Hankkeessa kehitettävän mallin avulla virastot tuottavat yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa julkisiin tietovarantoihin. Laatukehikko julkaistaan julkisen hallinnon suosituksena.

Hankkeen osallistujat

Vuosina 2020–2022 toteutettavaan osahankkeeseen osallistuu laaja joukko valtionhallinnon rekistereiden ylläpitäjiä ja rekisteritietojen käyttäjiä. Tilastokeskuksen lisäksi mukana on Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Maanmittauslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Työterveyslaitos, Valtiokonttori ja Verohallitus. Hankkeen aikana kuullaan myös muita toimijoita.

Tilastokeskuksen operatiivisen ohjausryhmän ja hankeryhmän pöytäkirjat

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (VM) 

Hankkeeseen liittyvät uutiset ja artikkelit

Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen (podcast, 5.3.2021)

Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen (blogi, 5.3.2021)

Laadukkaat perustietovarannot ovat edellytys datatalouden etenemiselle (blogi, 16.2.2021)

Alustavat tiedon laatukriteerit arvioitavana (uutinen, 28.1.2021)

Tiedon laatukehikko edistää tiedon hyödyntämistä – ja palvelee yhä parempaa päätöksentekoa (blogi, 25.1.2021)

Tiedon laatua kehitetään yhdessä – tavoitteena tietovarantojen tehokas käyttö (blogi, 25.9.2020)

Tiedon laatua kehittämällä parannetaan rekisteritietojen yhteiskäyttöisyyttä (uutinen, 9.6.2020)

 

Hankkeeseen liittyvät videot

Laadukas tieto on datatalouden raaka-ainetta. Johanna Laiho-Kauranne (YouTube)

Miten tiedon laatua mitataan? Janika Tarkoma (YouTube)

Mitä laadukas tieto on? Essi Kaukonen (YouTube)

Yhteiset laatukriteerit tiedolle - tuo ehdotuksesi mukaan, Ville Vertanen (YouTube)

 

Hankkeeseen liittyvät tapahtumat

Kuntien keskustelutilaisuus, Essi Kaukosen esitys Tiedon laatukriteerit (SlideShare, ei täysin saavutettava) (14.4.2021)

Tiedon laatukehikko -hankkeen aloitustilaisuus (25.9.2020)

Hankkeeseen liittyvät selvitykset

Perustietovarantojen laadunvarmistuksen nykykäytänteet (pdf, ei täysin saavutettava)

Benchmarkkaus koko julkisen hallinnon yhteisten tiedon laatukehikoiden osalta (pdf, ei täysin saavutettava)

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Essi Kaukonen, p. 029 551 3550, etunimi.sukunimi@stat.fi

Sosiaalisen median keskusteluissa hankkeesta käytetään tunnistetta #tiedonlaatu