Projektet Kvalitetsram för information ökar användningen av uppgifter

Statistikcentralen ansvarar för projektet som gäller kvalitetsramen för information, där användbarheten av offentliga informationslager förbättras. Målet med det gemensamma projektet för statsförvaltningens registermyndigheter är att producera en modell och verksamhetssätt med hjälp av vilka en gemensam användning av datamaterial blir enklare.

Projektet ingår i projekt Utnyttja och öppna information, som koordineras av Finansministeriet. I projektet utvecklas och utvidgas delningen av offentlig information.

Projektets mål

Målet är att öka möjligheten att använda informationen och göra den enhetligare samt att utvidga användningen av information i samhällets och företagens beslutsfattande. Målet är att beskriva kvaliteten på informationen på ett enhetligt sätt. Kvalitetskriterierna är ute på remiss under perioden 6.9–4.10.2021 på webbplatsen utlåtande.fi.

Med hjälp av den modell som utvecklas inom projektet producerar ämbetsverken tillsammans allt högklassigare information som är lättare att utnyttja för de offentliga informationslagren. Kvalitetsramen publiceras som en rekommendation för den offentliga förvaltningen.

Projektdeltagare

I delprojektet 2020–2022 deltar en stor grupp ansvariga för statsförvaltningens register och användare av registeruppgifter. Utöver Statistikcentralen deltar också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fpa, Lantmäteriverket, Utbildningsstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen, Tullen, Arbetshälsoinstitutet, Statskontoret och Skattestyrelsen. Under projektets gång hörs också andra aktörer.

Patent- och registerstyrelsen, Tullen, Arbetshälsoinstitutet, Statskontoret och Skattestyrelsen. Under projektets gång hörs också andra aktörer.

Projekt för utnyttjande och öppnande av information (FM) 

Nyheter och artiklar förknippade med projektet

9.6.2020 nyhet: Genom att utveckla kvaliteten på uppgifterna förbättras en gemensam användning av registeruppgifter 

 

Video förknippade med projektet

Gemensamma kvalitetskriterier för information – kom med förslag! Marianne Johnson (YouTube)

 

Förfrågningar: projektchef Mervi Haakana, tfn 029 551 3579, förnamn.efternamn@stat.fi