Laatuselostesuositus

Jokaiseen SVT-tilastoon tulee liittää laatuseloste. Laatuselosteessa pyritään tiiviiseen arviointiin tilaston laadusta, luotettavuudesta ja sopivuudesta eri käyttötarkoituksiin. Sen keskeinen tarkoitus on antaa kuva siitä, miten SVT-laatukriteerit täyttyvät kyseisessä tilastossa.

Laatuselostesuositus on hyväksytty Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan kokouksessa 25.1.2007. Laatuselostesuositusta muokataan käyttökokemuksista saadun palautteen perusteella.

Laatuselosteen julkaiseminen ja siihen viittaaminen

Laatuseloste julkaistaan samanaikaisesti tilaston tietojen kanssa siten, että tilaston käyttäjä pystyy saamaan sen helposti käyttöönsä. Laatuseloste julkaistaan julkaisijan internet-sivuilla ja sen verkko-osoite tulee ilmoittaa kaikissa tilaston julkaisumuodoissa. Laatuseloste voidaan myös julkaista painetun tilastojulkaisun osana.

Laatuseloste liittyy aina tiettynä ajankohtana julkaistuun tilastotietoon. Laatuselosteen eri versiot säilytetään.

Tarvittaessa laatuselosteessa voidaan:

 • viitata painetussa julkaisussa julkaistuun erilliseen tekstiin, esimerkiksi tilastojulkaisun käsitteelliseen osaan, tai erilliseen julkaisuun, esimerkiksi käsikirjaan tai menetelmäselosteeseen.
 • viitata käsitetietokantaan tai muuhun sähköiseen selvitykseen, josta tilaston käyttäjä saa selville tiedot, jotka laajuutensa vuoksi eivät sovi laatuselosteessa esitettäväksi.
 • viitata erilliseen julkaisuun, kuten esimerkiksi käsikirjaan, joka keskittyy täysin esimerkiksi tietyn tilasto-, etuus- tms. järjestelmän kuvaamiseen.

Useita eri tilastoja sisältävässä kokoomajulkaisussa voidaan laatuselosteeseen viitata taulukoittain tai aineistoryhmittäin. Jos mukana on sekä SVT-tilastoja ja muita tilastoja, voidaan SVT-tilastot laatuselosteviittauksineen merkitä SVT-tunnuksella esimerkiksi lähdeviitteen yhteyteen.

Laatuselosteen sisältö

 • Tilaston tuottajan nimi.
 • Tilaston laadintaperuste:  viitataan mahdollisiin lakeihin, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin, joihin tilaston laatiminen perustuu.
 • Tilaston rahoituspohja:  selvitetään miten tilaston tuottamisen rahoitus on järjestetty, erityisesti tilaston jatkuvuuden näkökulmasta.

1. Tilastotietojen relevanssi

 • Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta. Selvitetään aineiston valtakunnallinen kattavuus.
 • Esitellään tilaston ymmärtämisen kannalta olennaiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tutkimuskohde ja tiedonantajat.
 • Kerrotaan miten käyttäjien näkökulma otetaan huomioon tilastoa kehitettäessä.

2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

 • Osoitetaan, että tilasto mittaa sitä ilmiötä, mitä on tarkoitus mitata.
 • Raportoidaan tilaston tutkimusmenetelmä eli tilaston perusjoukko, käytetyt perusaineistot, tutkimusasetelma (kokonaistutkimus tai otantatutkimus), (otanta-asetelma), tiedonkeruutapa, estimointimenetelmät ja otantatutkimusten kohdalla painokertoimien käyttö.
 • Kerrotaan seikat, jotka voivat vaikuttaa tilaston luotettavuuteen. Myös keskeisimmät epävarmuustekijät eli mahdolliset virhelähteet (esim. kato tai alipeitto) on mainittava. Tarvittaessa taulukoidaan estimaateille pääluokitusten mukaan tutkimuksen laatuun liittyviä tunnuslukuja (esim. otantatutkimuksessa otanta-asetelmaan perustuvat keskivirheiden ja/tai luottamusvälien sekä asetelmakertoimien estimaatit).
 • Kuvataan tilaston revisiokäytännöt ja virheiden oikaisumenettelyt.

3. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

 • Kerrotaan tilaston ilmestymistiheys ja mittausjakso.
 • Kerrotaan myös, onko kyseessä ennakkotieto vai lopullinen tieto. Mikäli tilasto julkaistaan ensin ennakollisena, kerrotaan, milloin lopulliset tiedot ovat saatavilla.
 • Mikäli tiedot voivat muuttua tulevaisuudessa esimerkiksi kausitasoituksen vuoksi, tulee muutosepävarmuus esittää selkeästi tiedon käyttäjille.
 • Ilmoitetaan julkistamiskalenterin verkko-osoite.

4. Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

 • Arvioidaan tilaston yhtenäisyys ja johdonmukaisuus suhteessa muihin saman aihepiirin tilastoihin. Ilmoitetaan käytetyt yleiset luokitukset ja käsitteet sekä esitetään perustelut, jos niitä ei käytetä.
 • Kerrotaan tilaston ajallisesta vertailtavuudesta sekä vertailtavuudesta muihin aineistoihin. Tilastoissa, joiden tiedoista on tehty vertailukelpoisia aikasarjoja, ilmoitetaan saatavilla olevien aikasarjojen pituudet.

5. Tietojen saatavuus ja selkeys

 • Esitellään tilaston julkaisukanavat ja tietopalvelua tuottavan yksikön yhteystiedot. Julkaisukanavia voivat olla esimerkiksi painettu julkaisu, suorakäyttötietokanta, html-sivukokonaisuus tai CD-ROM -taltio.
 • Kerrotaan mistä tilaston kuvaus, metatiedot, laajemmat laatuselvitykset ja menetelmäselosteet ovat saatavissa.
 • Kerrotaan miten tilastoon liittyvät mikroaineistot voi saada käyttöön.