Rekommendation om kvalitetsrapporter

FOS-delegationen har vid sitt möte 25.4.2023 godkänt en ny rekommendation om kvalitetsrapporter. Vid utarbetandet av rekommendationen har man beaktat den tidigare nationella rekommendationen om kvalitetsbeskrivning samt EU:s kvalitetsrapportstruktur SIMSv2. I den nya rekommendationen om kvalitetsrapporter har man beaktat de metadata från SIMS-modellen som är väsentliga för kunderna. Jämfört med den gamla FOS-kvalitetsbeskrivningen gäller ändringarna närmast rapportens struktur. Den nya strukturen delar in de omfattande beskrivningarna i flera element, vilket gör det lättare att hitta och använda informationen. Dessutom förenhetligar den nya rekommendationen om kvalitetsrapporter den internationella och nationella kvalitetsrapporteringen.

Producenterna av FOS tar i bruk den nya rekommendationen om kvalitetsrapporter enligt sin egen tidsplan, dock senast 31.12.2025. Statistikcentralen och Naturresursinstitutet har redan tagit i bruk den nya strukturen i fråga om sina statistiska offentliggöranden.

I fortsättningen ska varje FOS-statistik åtföljas av en kvalitetsrapport eller under övergångsperioden av en kvalitetsbeskrivning. I kvalitetsrapporten beskrivs bl.a. statistikens kvalitet, tillförlitlighet och lämplighet för olika ändamål.

Publicering av kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten publiceras samtidigt som uppgifterna i statistiken, på ett sådant sätt att statistikanvändaren lätt kan få tillgång till rapporten. Kvalitetsrapporten publiceras på webbplatsen för producenten av FOS och den exakta webbadressen ska anges i alla de format som statistiken publiceras. I fråga om tryckta statistikpublikationer kan kvalitetsrapporten också publiceras som en del av publikationen.

Kvalitetsrapporten är alltid kopplad till statistiska uppgifter som publicerats vid en viss tidpunkt. De olika versionerna av kvalitetsrapporten bevaras.

Kvalitetsbeskrivningens innehåll

I den bifogade tabellen på finska  (xlsx) eller på engelska (xlsx)  har man sammanställt det centrala innehållet i en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten är indelad i 19 delar och mer detaljerade fält. Alla delar eller fält är inte obligatoriska för alla statistikgrenar. De frivilliga fälten fylls i om det är väsentligt för kommunikationen om statistiken.

Kvalitetsrapportens delar är:

 1. Kontaktinformation
 2. Uppdatering av metadata
 3. Beskrivning av statistiken
 4. Måttenhet
 5. Referensperiod
 6. Befogenheter
 7. Dataskydd i statistiken
 8. Principer för offentliggörande
 9. Distributionsfrekvens
 10. Tillgänglighet och tydlighet
 11. Kvalitetsstyrning
 12. Relevans
 13. Noggrannhet och tillförlitlighet
 14. Aktualitet och punktlighet
 15. Konsekvens och jämförbarhet
 16. Kostnader och svarsbörda
 17. Revidering av uppgifter
 18. Statistikprocessen
 19. Kommentarer

Exempel på kvalitetsrapporter

Dokumentation för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

Kvalitetsrapporten för Naturresursinstitutets statistik över mjölk och mjölkprodukter