Riktlinjer för utveckling av statistikekosystemet

Producenterna i statistikekosystemet har tillsammans fastställt visionen, uppgifterna och de strategiska utvecklingsmålen för åren 2024–2026. Statistikproducenterna vill lyfta fram statistikens värde och betydelse i samhället, främja användningen av information, fördjupa partnerskap och säkerställa en god kvalitet. Riktlinjerna för utveckling av officiell statistik har utarbetats tillsammans genom att lyssna på intressentgrupper och kunder och med beaktande av verksamhetsmiljön. 

Statistikproducenterna förbinder sig att verkställa riktlinjerna för utveckling, var och en enligt det egna ämbetsverkets strategi. Som statens allmänna statistikmyndighet och som en instans som koordinerar harmoniseringen följer och rapporterar Statistikcentralen verkställandet av riktlinjerna på sin webbplats. 

Vision

Tillförlitlig statistik och tillförlitligt datamaterial för samhället och som stöd för beslutsfattandet.

Uppgift

  • Parterna i statistikekosystemet producerar central statistik för samhället samt också datamaterial på ett högklassigt och effektivt sätt och med iakttagande av datasekretessen.
  • Uppgifterna och statistiken som producerats tillgodoser samhällets, beslutsfattarnas och medborgarnas informationsbehov och betjänar beslutsfattandet.
  • Uppgifterna är tillgängliga för alla samtidigt och på ett tydligt sätt.
  • Statistikarbetet baserar sig på samarbete, iakttagande av statistiketiska principer, säkerställande av uppgifternas kvalitet och täckning samt produktion av mervärde för informationsanvändarna. 

Strategiska utvecklingsmål

  • Lyfta fram statistikens värde och betydelse i samhället
  • Främja användningen av information
  • Utnyttja och fördjupa partnerskap 

Noggrannare åtgärder

Noggrannare åtgärder för att verkställa strategin beskrivs