Innehållet i statistik över industriproduktionen utvidgas

Från och med statistikåret har man i statistiken över
industriproduktion skilt på egen produktion och underleverantörsproduktion som
producerats för andra. I värdet av såld egen produktion har år 2020 och
tidigare ingått även underleverantörsproduktion. Då har
underleverantörsproduktionens värde varit en uppskattning av produktionens
marknadsvärde. Från och med statistikåret 2021 har
underleverantörsproduktionens värde rapporterats enligt det verkliga arvodet
som fåtts för produktionen. Eftersom definitionen av den sålda produktionens
värde förändras avsevärt, har en ny tidsserie grundats för industriproduktionen
från och med år 2021. 

Från och med statistikåret 2021 har man delat upp
produktionsmängderna i mängden egen produktion och mängden
underleverantörsproduktion. Summan av variablerna är dock jämförbar med de
föregående årens mängder. 

Förändring beror på nya EBS reglering.

Mera information

Johannes Kolu
överaktuarie
029 551 3686