Populationen av statistiska enheter i statistiken över regional företagsverksamhet har ändrats

Populationen av statistiska enheter i statistiken över regional företagsverksamhet utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna. Tidigare omfattade statistiken bara företag som varit verksamma i minst ett halvt år under statistikåret och vars omsättning, antal anställda, investeringar eller balansräkning överskred statistikgränsen.

I fortsättningen omfattar statistiken alla företag på marknadsvillkor som under statistikåret haft omsättning, anställda, övriga rörelseintäkter, investeringar eller balansräkning. De nya statistiska enheternas inverkan på andra variabler än antalet företag är i allmänhet mycket liten. De statistiska enheterna har utvidgats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). EU:s grant-finansiering har beviljats för revidering av statistikföringen åren 2020–2022.

I samband med ändringen har StatFin-databastabellerna gjorts om. Uppgifterna har bildats med nya statistiska enheter också för åren 2017–2020. Databastabeller som gjorts med gamla statistiska enheter finns i StatFin-databasens arkivdatabas. Man kan bedöma ändringarnas inverkan genom att jämföra uppgifterna i nya och gamla tabeller. Antalet företag ökar totalt med omkring 50 procent. De nya statistiska enheterna ökar statistikens omsättning i sin helhet med mindre än 0,5 procent.

Nya och arkiverade databastabeller

Statistik: statistik över regional företagsverksamhet
Ändringsdatum: 3.3.2023

Följande tabeller: 11ak, 11db, 11dc, 11ds, 11fq, 11fr, 11fs och 11ft överförs till arkivdatabasen.
⁠Tabeller 11ak, 11db, 11dc, 11ds, 11fq ersätts med nya tabeller 3.3.2023

Tabeller ⁠11fq, 11fr, 11fs ja 11ft ersätts med nya tabeller 31.3.2023

Nya tabellerna

Ersätter tabellerna i arkive

13wv --Företagens arbetsställen efter näringsgren

11ak -Företagens
arbetsställen efter näringsgren

13wx -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och anställdas storleksklass

11ds - Företagens
arbetsställen efter näringsgren och anställdas storleksklass

13ww -- Arbetsställen efter näringsgren och landskap

11db - Arbetsställen efter näringsgren och landskap

13wy -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass

11fq - Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass

13wz-- Företagens arbetsställen efter kommun

11dc - Företagens arbetsställen efter kommun

13x1-- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun

11fr - Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun

13x2-- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap

11fs - Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap

13x3-- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren, landskaps och storleksklassvis

11ft - Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren, landskaps och storleksklassvis

Nya tabellerna finns också på svenska och engelska. Arkiverade tabellerna finns i StatFins arkivet.