Uppgifter har lagts till i databastabell 13ri -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP inom statistiken över forskning och utveckling

Statistik: forskning och utveckling

Ändringsdatum: 27. 10. 2023

Uppgifter har lagts till i databastabell

Databastabell 13ri har kompletterats med en ny uppgift om reell förändring i FoU-utgifterna.

Ny databastabell

I databastabellen 14by ingår anställda inom forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsårsverken och utgifter efter ekonomisk region i sektorn totalt.

Databastabeller som arkiveras

databastabell som arkiveras, kod och namn

11wi -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag näringsgrensvis

11xz -- FoU-personal inom forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass

11y1 -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass

11y3 -- FoU-personal av utlandsägda företag näringsgrensvis

De databastabeller som arkiveras finns tillgängliga i StatFins arkivdatabas.

Mera information

Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237